Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

CV mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá_Dai Truyen thanh CN 2023-15 dai
06/06/2023  00:00 4.083 Lượt xem

Về việc phí dịch vụ Thẩm định giá danh mục Hoàn thiện hệ thống đài truyền thanh
cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (15 đài xã và 2 bộ chuyển đổi đài
huyện) tỉnh Kon Tum năm 2023
 

Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS