Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

CV mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá _Dai Truyen thanh CN 2023-2 dai NTM
06/06/2023  00:00 4.112 Lượt xem

Về việc phí dịch vụ Thẩm định giá danh mục Hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng
dụng công nghệ thông tin – viễn thông (2 đài xã) tỉnh Kon Tum năm 2023 thuộc
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2021-2025.
 

Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS