Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

CV mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá _Dai Truyen thanh CN 2023-2 dai NTM
06/06/2023  00:00 3.201 Lượt xem

Về việc phí dịch vụ Thẩm định giá danh mục Hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng
dụng công nghệ thông tin – viễn thông (2 đài xã) tỉnh Kon Tum năm 2023 thuộc
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2021-2025.
 

10 SƯ KIỆN NỔI BẬT TRONG TỈNH KONTUM NĂM 2023