Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

CV mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá_Dai Truyen thanh CN 2023-15 dai
06/06/2023  00:00 3.194 Lượt xem

Về việc phí dịch vụ Thẩm định giá danh mục Hoàn thiện hệ thống đài truyền thanh
cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (15 đài xã và 2 bộ chuyển đổi đài
huyện) tỉnh Kon Tum năm 2023
 

10 SƯ KIỆN NỔI BẬT TRONG TỈNH KONTUM NĂM 2023