Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của ngành Thông tin và Truyền thông
Ngày đăng: 03/11/2021  10:02
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 03/11/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 569/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó ngành Thông tin và Truyền thông có 12 TTHC cấp tỉnh và 05 TTHC cấp huyện, cụ thể:

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH:

STT

Mã Thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính/tên quy trình nội bộ

I

Sở Thông tin và Truyền thông (12 TTHC)

I.1

Lĩnh vực Báo chí (02 TTHC)

1

2.001171.000.00.00.H34

Cho phép họp báo (trong nước)

2

1.009374.000.00.00.H34

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin  (địa phương)

II.2

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành (07 TTHC)

3

1.003868.000.00.00.H34

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

4

2.001594.000.00.00.H34

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

5

2.001584.000.00.00.H34

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

6

1.003729.000.00.00.H34

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

7

1.008201.000.00.00.H34

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (MỚI)

8

1.004153.000.00.00.H34

Cấp giấy phép hoạt động in

9

2.001744.000.00.00.H34

Cấp lại giấy phép hoạt động in

III.3

 Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (02 TTHC)

10

2.001098.000.00.00.H34

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

11

2.001087.000.00.00.H34

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

IV.4

Lĩnh vực Bưu chính: (01 TTHC)

12

1.004470.000.00.00.H34

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

II

Ngành Thông tin và Truyền thông (05 TTHC)

II.1

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (04 TTHC)

1

2.001885.000.00.00.H34

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2

2.001884.000.00.00.H34

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

2.001880.000.00.00.H34

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

2.001786.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

II.2

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành (01 TTHC)

5

2.001931.000.00.00.H34

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

Tác giả: Hà Thanh Tuấn 

 

Nguồn tin: Sở TT và TT
Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS