Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Phòng, đơn vị tổ chức
Ngày đăng: 27/10/2022  14:27
Mặc định Cỡ chữ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ

I. LÃNH ĐẠO

1. Giám đốc: Trần Văn Thu

Điện thoại: 0260.3500.123

Email:  tranvanthu@kontum.gov.vn

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành chung toàn diện hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông. Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở.

-  Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, Quy hoạch, Chương trình, Đề án, Dự án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; Tổ chức, cán bộ; Nội chính; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua - Khen thưởng và lịch sử-truyền thống; Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ; Quốc phòng - An ninh và các công tác khác do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở.

Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác và Hội đồng của tỉnh theo phân công của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh. Chủ tịch các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Sở: Thi đua - khen thưởng và kỷ luật; Hội đồng lương, Quy chế dân chủ, các Ban chỉ đạo khác khi cần thiết theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

2. Phó Giám đốc: Mai Thoan

Điện thoại: 0260.3700239

Email: maithoan@kontum.gov.vn

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành lĩnh vực: Hành chính tổng hợp; Thông tin, Báo chí và Xuất bản (báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm).

-  Là chủ tài khoản thứ hai của Sở.

Trực tiếp chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực Thông tin, báo chí, xuất bản của tỉnh.

Công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ, pháp chế; Công tác phòng cháy, chữa cháy Giữ mối liên hệ với các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể Chịu trách nhiệm về biên tập, nội dung: Đặc san, Trang thông tin điện tử của Sở; các trang mạng xã hội của Sở; bản tin và các ấn phẩm tuyên truyền khác do Sở thực hiện; Cải cách hành chính của Sở; Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự về nội dung thông tin tuyên truyền; Kế hoạch - Tài chính; Công tác văn hóa công sở; Phổ biến, giáo dục pháp luật và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Theo dõi và chỉ đạo đơn vị: Phòng Thông tin - Báo chí và Xuất bản; Phòng Hành chính – Tổng hợp.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông tại các đơn vị và địa phương: Báo Kon Tum, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; các cơ quan đại diện và phóng viên báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh; các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Ia H’Drai; các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: xuất bản, in, phát hành.

- Thực hiện nhiệm vụ, thành viên các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, Hội đồng…) theo quyết định, phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Sở .
- Thẩm định và ký thay Giám đốc Sở những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Riêng những văn bản có nội dung quan trọng, phức tạp cần trao đổi thống nhất nội dung với Giám đốc Sở trước khi ban hành.

- Ký ban hành các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, xác minh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Cung cấp thông tin cho báo chí thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách .

3. Phó Giám đốc:  Nguyễn Trọng Tâm

Điện thoại: 0967.898.833

Email: nguyentrongtam@kontum.gov.vn

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giao dịch điện tử, chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; An toàn thông tin mạng; Công nghiệp công nghệ thông tin; Bưu chính, Viễn thông và Tần số vô tuyến điện; Thanh tra, kiểm tra.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Hoạt động sự nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và an toàn thông tin; Cải cách hành chính của tỉnh; Khoa học công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; Xây dựng nông thôn mới; Sàn thương mại điện tử của tỉnh; quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

-  Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đơn vị: Thanh tra Sở; phòng Bưu chính, phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông của các đơn vị cấp huyện: TP Kon Tum, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, KonPlong; các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử .

- Thực hiện nhiệm vụ, thành viên các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, Hội đồng…) theo quyết định, phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Sở.
- Theo dõi, chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Sở.

- Thẩm định và ký thay Giám đốc Sở những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Riêng những văn bản có nội dung quan trọng, phức tạp cần trao đổi thống nhất nội dung với Giám đốc Sở trước khi ban hành.
- Ký ban hành các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, xác minh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách .

- Cung cấp thông tin cho báo chí thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách .
 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

- Phòng Hành chính – Tổng hợp;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;

- Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

- Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp:

- Trưởng phòng : Nguyễn Thành Nghị

- Điện thoại: 0260.3915457

- Email:  nguyenthanhnghi@kontum.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện: về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, kế hoạch, tài chính, kế toán, hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính, quản trị, công tác đối nội, đối ngoại, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự.


2. Thanh tra Sở

-  Phó Chánh Thanh tra: Trịnh Thị Hà Oanh

- Điện thoại: 0260.3915733

- Email:  oanhtth@kontum.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: 

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ Thanh tra của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

3. Phòng Bưu Chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

- Trưởng phòng: Hà Thanh Tuấn

- Điện thoại: 0260.3915460

- Email: hathanhtuand@kontum.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ: 

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, cơ sở hạ tầng thông tin và dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.


4. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:

- Phó Trưởng phòng (Phụ trách): Nguyễn Thị Minh Nguyệt

- Điện thoại: 0260.3915458

- Email: nguyenthiminhnguyet@kontum.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về: báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở (bao gồm hệ thống các đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, thông tin lưu động, cổ động trực quan; bản tin, tuyên truyền trực tiếp qua báo cáo viên) trên địa bàn tỉnh.


5. Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông

- Giám đốc: Lê Duy Cương

- Điện thoại: 0260.3913733

- Email:  leduycuong@kontum.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Tư vấn, giám sát, lập, thiết kế các dự án đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng truyền thông, trang thông tin điện tử (Website), các phần mềm ứng dụng, phần mềm tác nghiệp.
Thực hiện các đề án về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn; Thực hiện việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về điện tử, viễn thông, tin học; Tư vấn, thực hiện đào tạo nhân lực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện một số nhiệm vụ khác được giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS