Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý của ngành TT và TT
Ngày đăng: 04/11/2021  10:04
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 03/11/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc Phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Theo đó ngành Thông tin và Truyền thông có 05 TTHC cấp huyện được nâng cấp lên mức độ 4 và tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cụ thể:

STT

Mã Thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính/tên quy trình nội bộ

I

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (04 TTHC)

1

2.001885.000.00.00.H34

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2

2.001884.000.00.00.H34

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

2.001880.000.00.00.H34

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

2.001786.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

II

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành (01 TTHC)

5

2.001931.000.00.00.H34

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Tác giả: Hà Thanh Tuấn

Nguồn tin: Sở TT và TT
10 SƯ KIỆN NỔI BẬT TRONG TỈNH KONTUM NĂM 2023