Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

Tình hình thực hiện Cải cách hành chính năm 2023 của Sở TT&TT
Ngày đăng: 09/01/2024  22:06
Mặc định Cỡ chữ
Trong năm 2023, hoạt động cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông được thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) có 37 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và đều thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Từ đầu năm đến nay Sở đã tiếp nhận trên 140 hồ sơ TTHC. Trong đó, đã giải quyết trên 130 hồ sơ trước hạn.

 

Công tác hướng dẫn tuyên truyền: Sở TT&TT đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 và thường xuyên có văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện CCHC của tỉnh đến các tầng lớp Nhân dân. Trong đó chú trọng việc tăng cường công tác truyền thông về: phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính,… Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, hoạt động cải cách hành chính của cơ quan; kịp thời đưa tin, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt và phê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu nhân dân; Các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp; Tiện ích của việc gửi hồ sơ và nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

 

 Về tổ chức bộ máy và chế độ công vụ: Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1617. Trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh, Sở TT&TT ban hành Quyết định quy định chức  năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị hành chính thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum. Đồng thời, Sở cũng đã ban hành các văn bản về bổ sung quy hoạch Trưởng, phó phòng và tương đương giai đoạn 2021-2026; quy hoạch Trưởng, phó phòng và tương đương giai đoạn 2026- 2031; việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ,...

Công tác cải cách tài chính công: thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Sở TT&TT đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho Trung tâm CNTT&TT trực thuộc Sở; tiến hành kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại Trung tâm CNTT-TT.

Công tác thực hiện cải cách hành chính nhà nước của cơ quan luôn được Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sát sao. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước đã được phát huy tốt qua đó đã tiết kiệm được thời gian, văn phòng phẩm, lưu trữ, tìm kiếm văn bản tiện lợi, thuận tiện trong việc trao đổi thông tin, công việc, đặc biệt là giúp cho khâu quản lý, chỉ đạo điều hành được công khai, minh bạch. Tuy nhiên, một số cá nhân, tổ chức chưa chủ động thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên dịch vụ công trực tuyến.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trong thời gian tới. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc ứng dụng đa đạng các kênh truyền thông, nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ của Chính quyền điện tử, Chính quyền số; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan trong việc tham mưu công việc chuyên môn đảm bảo chất lượng, hiệu quả góp phần chung vào thực hiện công tác cải cách hành chỉnh nhà nước của tỉnh./.

 

 

Nhật Trung
10 SƯ KIỆN NỔI BẬT TRONG TỈNH KONTUM NĂM 2023