Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Lộ trình thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến 2030
Ngày đăng: 02/01/2024  16:34
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2023.

Lộ trình thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

Theo đó, lộ trình thực hiện chiến lược phòng chống tham nhũng, tiêu cực quốc gia đến năm 2030 bao gồm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 đến năm 2026):

+ Trong giai đoạn này tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung nghiên cứu, ra soát, sửa đổi, bổ sung khắc phục những sơ hở bất cập của pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để đề xuất các nhiệm vụ cụ thể trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội Khóa XV, Khóa XVI; chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2023 - 2026 (có Kế hoạch kèm theo) và sơ kết việc thực hiện vào năm 2026.

- Giai đoạn thứ 2 (từ năm 2026 đến năm 2030):

+ Phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn thứ nhất. Trên cơ sở sơ kết, căn cứ yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng và tình hình thực tiễn xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện Chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 và đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược.

+ Tổng kết việc thực hiện Chiến lược vào năm 2031.

Mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

Mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 bao gồm các nội dung như sau:

- Mục tiêu chung:

Ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, liêm chính; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực;

+ Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, liêm chính;

+ Tăng cường các biện pháp phòng ngừa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát;

+ Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, truyền thông; huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

+ Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng gắn với thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 11/10/2023.

Trần Thị Tuyết
Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS