Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025

          Ngày 21 tháng 8 năm 2020 Sở Thông và Truyền thông và Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đã tổ chức họp và thống nhất Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025.

 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giữa hai đơn vị. Tại buổi lễ, Sở Thông và Truyền thông và Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum nhất trí tăng cường trong lĩnh vực:

 Phối hợp tuyên truyền các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thông tin, truyền thông trên Trang thông tin điện của nhà trường.

Phối hợp thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá, cung cấp những thông tin chính thống về Sở và về nhà trường trong hoạt động truyền thông, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển sinh, công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác đến với đông đảo công chúng để xây dựng Sở, nhà trường ngày càng phát triển.

Thống nhất tạo điều kiện cho Trường tham gia cùng với Sở để thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin (CNTT) do Sở tổ chức hoặc các khóa bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực CNTT trên địa bàn tỉnh.

Thống nhất trong việctạo điều kiện cử cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của Sở làm giảng viên kiêm nhiệm của Trường và phối hợp trong việc thẩm định chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, giáo trình thuộc chuyên ngành CNTT của nhà trường đồng thời tạo điều kiện để giảng viên nhà trường được tham gia các chương trình, dự án phát triển ứng dụng CNTT, hội đồng chuyên môn về CNTT trên địa bàn tỉnh trong phạm vi tham mưu của Sở.

Phối hợp nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, dự báo nhu cầu về nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số quốc gia, cách mạng công nghiệp 4.0, gắn công tác đào tạo với nhu cầu nhân lực CNTT của doanh nghiệp.

Phối hợp triển khai các dịch vụ về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng.

Phối hợp thực hiện các đề án trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp xây dựng, thẩm định và định kỳ rà soát, cập nhật ngân hàng câu hỏi thi quốc gia, phần mềm quản lý thi quốc gia và tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Sở hướng dẫn, hỗ trợ các chính sách phát triển doanh nghiệp để nhà trường có thể chuyển sang hoạt động như doanh nghiệp đối với lĩnh vực CNTT.

Hàng năm, Sở cùng phối hợp với nhà trường trong việc tiếp nhận và tổ chức thực tập cho sinh viên của trường.

Phối hợp trao đổi kinh nghiệm về phương thức tuyên truyền, phát triển thông tin trên Trang thông tin điện tử; kinh nghiệm trong tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước trong các lĩnh vực do Sở quản lý.

 

          Về phía Trường Cao Đẳng Cộng Đồng thống nhất cao và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó, chỉ đạo các đơn vị thuộc Trường phối hợp với các đơn vị cùng cấp của Sở để cụ thể hóa các nội dung của Chương trình phối hợp, xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện hàng năm.

                                                                  

 

Phát biểu tại lễ ký, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thống nhất mạnh 11 nội dung và thể hiện sự tiếp cận mang tính xây dựng của Sở Thông tin và Truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ được giao qua chương trình này. Trước mắt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện công tác truyền thông, tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; cung cấp, trao đổi các nội dung, thông tin liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách.

                                                                                             Đỗ Đức Thành