Trang chủ >> Chuyển đổi IPv6   (17-05-2020)

Kế hoạch Triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND

                Kon Tum, ngày       tháng      năm    

 

K HOẠCH

Triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan                                      Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025

 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ các Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06 tháng 5 năm 2008 về thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6; Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2014 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6; Quyết định số 227/QĐ-BTTTT ngày 12 tháng 02 năm 2018 về ban hành Kế hoạch thức đẩy IPv6 năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia; Công văn số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17 tháng 5 năm 2019 về tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước.

Địa chỉ IPv6 (Internet protocol version 6) là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025, như sau:

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1 Mục tiêu chung

- Bảo đảm đến năm 2025, toàn bộ mạng lưới và dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh được chuyển đổi để hoạt động một cách an toàn, tin cậy với địa chỉ IPv6 (tương thích với công nghệ IPv6).

- Đưa IPv6 vào kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ cho việc phát triển chính phủ điện tử, thành phố thông minh của tỉnh đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng và đi đúng xu hướng công nghệ toàn cầu.

1.2. Mục tiêu cụ thể

* Giai đoạn 1 - Chuẩn bị (2019-2020)

- Hoàn thành việc phổ biến, nâng cao nhận thức, yêu cầu chuyển đổi IPv6 cho toàn bộ cán bộ, nhân viên quản lý, vận hành khai thác hệ thống công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành;

- Hoàn thành việc đào tạo, tập huấn IPv6 từ cơ bản đến nâng cao để chuẩn bị nhân sự triển khai chuyển đổi có hiệu quả;

- Hoàn thành cơ bản việc đánh giá và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về kiến thức, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực phục vụ cho việc chuyển đổi sang IPv6 trên địa bàn toàn tỉnh;

- Hoàn thành việc đăng ký địa chỉ IPv6/IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập và Quy hoạch, phân bổ sử dụng địa chỉ cho hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh.

* Giai đoạn 2 - Kết nối, thử nghiệm (2021): Hoàn thành chuyển đổi IPv6 cho một số đơn vị được lựa chọn thử nghiệm và đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện giai đoạn chuyển đổi chính thức.

* Giai đoạn 3 - Chuyển đổi chính thức trên toàn tỉnh (2022-2025): Mạng lưới của các tổ chức, doanh nghiệp, mạng chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước chính thức sử dụng và cung cấp dịch vụ với IPv6.

2. Yêu cầu

- Việc chuyển đổi IPv6 cho hệ thống, mạng lưới, dịch vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, đúng lộ trình, đúng quy định;

- Quá trình chuyển đổi IPv6 phải bảo đảm mạng lưới, dịch vụ, phần mềm ứng dụng và thiết bị hoạt động thông suốt, an toàn thông tin, an toàn mạng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể; UBND cấp huyện, cấp xã

- Khi đầu tư, mua sắm các thiết bị mới có kết nối internet phải đảm bảo các thiết bị này có hỗ trợ công nghệ IPv6;

- Đối với các hợp đồng thuê ngoài dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin (dịch vụ kết nối internet, lưu trữ Website, email,…) phải đưa yêu cầu hỗ trợ IPv6 vào trong hợp đồng;

- Bổ sung các hạng mục về IPv6 vào trong các đề án ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Rà soát nâng cấp hoặc trang bị mới các thiết bị đầu cuối như: tường lửa, switch, bộ phát Wifi, máy tính, máy in, máy photo có kết nối mạng,...bảo đảm các thiết bị phải tương thích với IPv6, chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển đổi IPv6;

- Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn chuẩn bị phục vụ tốt cho công tác chuyển đổi IPv6 tại đơn vị, địa phương mình.

2. Công tác chuẩn bị triển khai chuyển đổi IPv6

- Đào tạo, truyền thông về triển khai chuyển đổi IPv6;

- Rà soát, đánh giá tổng thể mạng lưới, dịch vụ (Thiết bị, phần mềm; Hạ tầng, hệ thống DNS…);

- Đăng ký địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập.

3. Triển khai kết nối, thử nghiệm chuyển đổi IPv6

- Thực hiện kết nối, thử nghiệm chuyển đổi IPv6 tại một số đơn vị (sau khi rà soát, đánh giá tổng thể mạng lưới, dịch vụ thực hiện xong sẽ đề xuất các đơn vị được kết nối thử nghiệm);

- Phạm vi thử nghiệm ứng dụng, dịch vụ: Thử nghiệm ứng dụng IPv6 cho phân mạng kết nối Internet, dịch vụ DNS và Website quy mô nhỏ; Thử nghiệm với các hệ thống mạng LAN và Wifi kết nối Internet sử dụng IPv6.

4.  Đánh giá kết quả kết nối, thử nghiệm

- Nghiệm thu và báo cáo kết quả kết nối thử nghiệm;

- Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả kết nối thử nghiệm, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện giai đoạn chuyển đổi chính thức.

5. Triển khai chuyển đổi IPv6 chính thức cho toàn tỉnh

- Chuyển đối IPv6 cho trung tâm tích hợp dữ liệu;

- Chuyển đổi IPv6 kết nối WAN tới các đơn vị;

- Hoàn thiện chuyển đổi IPv6 toàn bộ hệ thống còn lại.

* Phân công thực hiện các nội dung và giải pháp cụ thể: Phụ lục kèm theo.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Mục II Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ đề ra. Chủ động rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, internet của cơ quan, đơn vị, địa phương để phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án, bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện chuyển đổi IPv6 tại đơn vị, địa phương.

2. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phù hợp theo khả năng ngân sách địa phương và qui định hiện hành.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Kon Tum; Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch, các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân  tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể CT-XH tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Thị Nga