Trang chủ >> Tin tức trong ngành   (08-04-2020)

V/v tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 515 /STTTT-TTBCXB

V/v tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19

   Kon Tum, ngày 8  tháng 4  năm 2020

 

                               Kính gửi:

                                            - Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

                                            - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;

                                            - Các cơ quan báo chí địa phương;  

 - Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh.

            

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 906/VP-KGVX ngày 03/4/2020 về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 979/UBND-KGVX ngày 30/3/2020 về tăng cường công tác tuyên truyền, khai báo y tế toàn dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

I. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

1.Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ[1] trong hoạt động thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; nhanh chóng, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn để báo chí đưa tin thống nhất, chính xác theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19, các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình thực hiện khai báo y tế và khai báo y tế hằng ngày; chú ý khi đăng tải lên mạng xã hội những thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch, tránh việc đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng, chống dịch và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Lựa chọn các khẩu hiệu sau để thực hiện tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương: (hình thức tuyên truyền băng rôn, đăng tải lên trang Thông tin điện tử, bảng điện tử,…)

- Mọi người chung tay, chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Cvovid-19

- Toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19

- Tự giác khai báo, Tự cách ly  - Bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng.

- Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

- Thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn họng, nước muối.

- Luôn che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn vải để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

- Tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.

- Nếu thấy  có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn điều trị.

- Toàn dân tích cực thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của ngành y tế trong phòng chống dịch Covid-19.

II. Các cơ quan báo chí địa phương; Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung tương  hoạt động trên địa bàn tỉnh:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kết quả điều trị tích cực, các mô hình tốt, sự đồng lòng, chung tay của cả cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh.

2. Tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác khai báo y tế toàn dân, giúp nhân dân hiểu rõ để chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

3. Thông tin đầy đủ, kịp thời về giải pháp của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTBCXB.                                                                      

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Mai Thoan

 [1] Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước