Trang chủ >> Tin địa phương   (09-04-2020)

V/v tiếp tục phổ biến các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND TỈNH KON TUM

SỞ TƯ PHÁP

 
   

 


Số:   286/STP-PBGDPL      

V/v tiếp tục phổ biến các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


           Kon Tum, ngày 1   tháng 4   năm 2020

 

 

 Kính gửi:

                   - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

                   - UBND các huyện, thành phố.

                                                Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến pháp luật phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố như sau:

1. Tiếp tục quán triệt phổ biến Chỉ thị số15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ  về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các văn bản có liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

          2. Tăng cường phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến việc áp dụng pháp luật đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh như sau:

          2.1. Đối với các tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự

          - Người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi sau đây gây lây truyền dịch bệnh cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người.

          - Người chưa bị xác định mắc bệnh nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295.

          - Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán ba, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan, người có thẩm quyền, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295.

          - Người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh, gây dư luận xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288.         

          - Người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tư xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng, chống dịch bệnh, người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh thì bị xử lý về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155.

          - Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng, chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174.

          - Người có hành vi đã, đang hoặc nhằm đưa trái phép thuốc, vật tư y tế dùng vào việc phòng, chống dịch bệnh ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội buôn lậu theo quy định tại Điều 188.

          - Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196.

          - Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330.

          - Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360.

          2.2. Đối với việc áp dụng các hình phạt, biện pháp tư pháp

          - Áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với trường hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng (như làm lây lan dịch bệnh cho từ 02 người trở lên, làm chết người...).

          - Áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo theo đúng quy định của pháp luật đối với trường hợp phạm tội chưa gây ra hậu quả hoặc gây hậu quả ít nghiêm trọng (như chưa làm lây lan dịch bệnh).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Văn phòng Sở;

- Lưu: VT, PBGDPL/STP.

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

                                            Y Hòa