Trang chủ >> Tin địa phương   (13-04-2020)

Chuyển nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum


Ngày 08/04/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 336/QĐ-UBND chuyển nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, chuyển nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum từ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tham gia Ban Chỉ đạo với tư cách Ủy viên.

 

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum đặt tại Sở Thông Tin và Truyền Thông.

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum.

 

                                      Ngọc Kiên ( Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum)