Trang chủ >> Tin trong tỉnh   (11-06-2021)

Chỉ thị Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19