Trang chủ >> Tin tổng hợp   (31-08-2020)

Tổ chức đón công dân đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú

Ngày 01 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 3278/UBND-KGVX, về việc tổ chức đón công dân đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú. Gửi: Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế. 

Theo đó, xét đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số 1996/CAT-PV01 ngày 31 tháng 8 năm 2020 về tổ chức đón công dân đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:


Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan tổ chức tiếp nhận, cách ly số công dân đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú theo danh sách của Công an tỉnh tại Văn bản nêu trên theo quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3126/UBND-KGVX ngày 24 tháng 8 năm 2020.


Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, thống kê số công dân của tỉnh đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng có nhu cầu trở về địa phương; đồng thời phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế để tiếp nhận công dân theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

                                                                                                                                     Nguồn: COVID-19.kontum.gov.vn