Trang chủ >> Tin tổng hợp   (03-05-2021)

Áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 03/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1373/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai và áp dụng bộ giải pháp theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1324/BTTTT-THH ngày 29/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1361/UBNDKGVX ngày 30/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1361/UBND-KGVX của UBND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông để hướng dẫn triển khai các giải pháp công nghệ trong phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

*Bộ giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19 bao gồm: Bluezone (ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần người nghi nghiễm COVID-19); NCOVI (hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện); Khai báo y tế cho người nhập cảnh; Hệ thống ghi nhân người đến, đi các địa điểm công cộng (thông qua quét mã QR); Hệ thống bản đồ chống dịch an toàn COVID-19. File đính kèm