Quyết định về cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 19/3/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc Tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông có 04 phòng:

1. Thanh tra;

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp;

3. Phòng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;

4. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 File đính kèm

                                                                                                       Hà Thanh Tuấn