V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các Thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định 73/2019/NĐ-CP