Trang chủ >> Thông tin BCXB   (09-04-2020)

V/v cung cấp file âm thanh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND TỈNH KON TUM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 
   

 

Số:  512/STTTT-TTBCXB

V/v cung cấp file âm thanh tuyên truyền  phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Kon Tum, ngày 8  tháng 4  năm 2020

 

             

Kính gửi:   Phòng VH&TT; Trung tâm VH,TT, DL&TT các huyện,  thành phố.

         

Căn cứ Công văn số 259/TTCS-TTTH  ngày 06/4/2020 của Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp 02 file âm thanh có nội dung:

- 01 file âm thanh khuyến cáo người dân thực hành 7 thói quen phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

- 01 file âm thanh hướng dẫn người dân vệ sinh khử khuẩn tại gia đình để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng VH&TT, Trung tâm VH,TT,DL&TT các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, hướng dẫn Đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống thông tin cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của người dân để phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh (có file âm thanh đính kèm).

Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND các huyện, TP;

- Lưu: VT, TTBCXB.

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

         PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

      Mai Thoan