Trang chủ >> Thanh tra   (23-11-2020)

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý thông tin thuê bao di động trả trước; hoạt động Bưu chính, chuyển phát tại doanh nghiệp Viettel Kon Tum

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH KON TUM

Đoàn kiểm tra theo Quyết định Số 1981/QĐ-STTTT ngày20/11/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 20tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA

Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong

quản lý thông tin thuê bao di động trả trước; hoạt động

Bưu chính, chuyển phát tại doanh nghiệp Viettel Kon Tum

 
   

Thực hiện Quyết định 1981/QĐ-STTTT ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý thông tin thuê bao di động trả trước tại doanh nghiệp Viettel Kon Tum; trong hoạt động Bưu chính, chuyển phát tại doanh nghiệp Bưu chính Viettel Kon Tum. Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra như sau:     

I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông; bưu chính- chuyển phát để phát hiện các nội dung chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những hạn chế, thiếu sót và hoàn thiện thể chế, chính sách; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Qua kiểm tra, hướng dẫn, phổ biến cho doanh nghiệp các quy định của pháp luật có liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp chấp hành tốt các các quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

2.1. Đối với Đoàn kiểm tra

- Trưởng đoàn và các thành viên đoàn kiểm tra thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Chấp hành nghiêm túc các quy định của ngành về thanh tra, kiểm tra.

- Thành viên đoàn kiểm tra xây dựng đề cương, nội dung kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện xử lý vi phạm (nếu có) của doanh nghiệp theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo bằng văn bản để Trưởng đoàn tổng hợp.

- Tôn trọng các quyền và nghĩa vụ hợp pháp theo quy định của doanh nghiệp. Quá trình kiểm tra phải đạt yêu cầu về nội dung, kế hoạch đề ra, đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời và không làm cản trở, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.

2.2. Đối với doanh nghiệp

- Cử người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền và một số người khác có liên quan (nếu Đoàn kiểm tra có yêu cầu) làm việc với Đoàn kiểm tra.

- Cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu theo nội dung đề cương của Đoàn kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin, số liệu đã cung cấp.

- Chấp hành nghiêm các yêu cầu của Đoàn kiểm tra về khắc phục vi phạm (nếu có) tại doanh nghiệp; được bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra trong trường hợp không thống nhất với nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra.

II. Đối tượng, thời gian, nội dung kiểmtra

1. Đối tượng kiểm tra: Viettel Kon Tum; Bưu chính Viettel Kon Tum.

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra.

- Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ ngày 25/11/2020 đến ngày 04/12/2020.

- Địa điểm kiểm tra:

+ Về lĩnh vực viễn thông: Tại Viettel Kon Tum và các Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn các huyện, thành phố;

+ Về lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát: Tại doanh nghiệp Bưu chính Viettel Kon Tum và các điểm kinh doanh (văn phòng đại diện) các huyện, thành phố;

- Thời gian, địa điểm cụ thể: Có lịch kiểm tra gửi kèm theo.

3. Nội dung kiểm tra

3.1. Về lĩnh vực viễn thông

- Kiểm tra tình hình thực hiện cácquy định của Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Điều 15 Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định 147/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện:

- Thống kê Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông và việc phát triển thuê bao di động trên mạng viễn thông di động Viettel.

- Thống kê số lượng đã thực hiện thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ với các thuê bao khi các thuê bao không thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.  

- Công tác đảm bảo bí mật thông tin thuê bao theo quy định của pháp luật và mục đích sử dụng thuê bao.

- Thu thập, quản lý, truy xuất, truy nhập thông tin thuê bao của hệ thống thiết bị; công tác tập huấn, đào tạo về quy trình, thủ tục giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với nhân viên thực hiện việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; việc thực hiện hướng dẫn để thuê bao di động trả trước tự thanh tra được thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ.

- Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; việc bố trí nhân sự bố trí nhân sự, phương tiện kỹ thuật tại chi nhánh của doanh nghiệp Viettel Kon Tum để phục vụ việc thanh tra, kiểm tra thông tin thuê bao của các thuê bao đã giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.

3.2. Về lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát

- Kiểm tra tình hình hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát theo Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 16/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính; Kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính về công bố chất lượng, kiểm tra, báo cáo và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính; Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Kiểm tra về hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát; về chất lượng, giá cước dịch vụ bưu chính; công tác giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại trong cung ứng dịch vụ theo quy định; việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; Giấy phép hoạt động bưu chính; văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; chấp hành quy định về vật phẩm hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính; niêm yết danh sách vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính, giá cước, bảng công bố chất lượng dịch vụ bưu chính, quy trình giải quyết khiếu nại; chấp hành quy định về đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

III. Phương pháp tiến hành kiểm tra

1. Đối tượng kiểm tra

- Viettel Kon Tum báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, hoạt động của doanh nghiệp Viettel trên địa bàn tỉnh Kon Tum (theo nội dung Đề cương kiểm tra kèm theo Kế hoạch này), cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin, tài liệu đã cung cấp; cử cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến nội dung thanh tra để phối hợp làm việc với Đoàn kiểm tra theo quy định.

- Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với đối tượng được thanh tra hoặc trên cơ sở báo cáo của đơn vị.

2. Đối với Đoàn kiểm tra

Thực hiện đúng nội dung kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng pháp luật.

IV. Tổ chức thực hiện

- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Bưu chính - Viễn thông Sở; Phòng An ninh chính trị nội bộ- Công an tỉnh Kon Tum tiến hành kiểm tra đơn vị nêu trên từ ngày 24/11/2020 đến ngày 04/12/2020.

- Phòng  Bưu chính – viễn thông: Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra; căn cứ nội dung Kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị nội dung kiểm tra theo lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình để làm việc với đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra.

- Phòng An ninh chính trị nội bộ- Công an tỉnh Kon Tum: Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra; căn cứ nội dung Kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị nội dung kiểm tra theo lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ để làm việc với đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra.

- Doanh nghiệp Viettel Kon Tum có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng báo cáo theo nội dung Đề cương kiểm tra, gửi về Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông trước thời gian kiểm tra tại đơn vị; bố trí thời gian, thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra theo yêu cầu của Kế hoạch này ại diện lãnh đạo đơn vị; đại diện các phòng, ban liên quan).

Kết thúc cuộc kiểm tra, từng thành viên Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, những sai phạm (nếu có) trong quá trình kiểm tra cho Trưởng Đoàn kiểm tra. Trưởng Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra, hình thức xử lý các sai phạm (nếu có)./.

 

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA                   

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

 

            Nguyễn Minh Thiện

 

Nơi nhận:

- Các thành viên Đoàn thanh tra;

- Viettel Kon Tum;

- Bưu chính Vietel Kon Tum;

- Trang thông tin điện tử Sở (đăng tải kế hoạch);

- Lưu: HSKTra