Chủ nhật, Ngày 04/06/2023 -

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2030
Ngày đăng: 07/12/2021  10:33
Mặc định Cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030. Ngày 03/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, Kế hoạch xác định cụ thể 06 nội dung nhiệm vụ CCHC cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2021-2030, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó, Sở cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong 10 năm tới là: (1) Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; (2) Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau; (3) Tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, góp phần xây dựng và phát triển chính quyền điện, chính quyền số trên địa bàn tỉnh.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện, trong đó phân công rõ trách nhiệm các phòng, đơn vị trong triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời phổ biến, quán triệt sâu rộng tới tất cả công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình để nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu và nội dung của kế hoạch, từ đó chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                                                                                                         

Tác giả: Hà Thanh Tuấn
Hoạt động xuất bản không ngừng nâng cao chất lượng.