Chủ nhật, Ngày 04/06/2023 -

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 3819/KH-UBND ngày 23/10/2021 của UBND tỉnh ngày 23 tháng 10 năm 2021
Ngày đăng: 26/10/2021  09:56
Mặc định Cỡ chữ
Người đăng: Admin STTTT

Ngày 26/10, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 1936/KH-STTTT về thực hiện Kế hoạch số 3819/KH-UBND ngày 23/10/2021 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

 

Theo đó, triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

Triển khai nghiêm túc, kịp thời các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 3819/KH-UBND của UBND tỉnh.

2. Yêu cầu:

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan nghiêm chỉnh chấp hành các Chỉ thị của Trung ương; Văn bản, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan. Luôn xem nội dung này là công việc trọng tâm, được triển khai thực hiện thường xuyên và liên tục tại cơ quan.

File đính kèm tại đây

 

Nguồn tin: Phòng HCTH-Sở TT và TT
Hoạt động xuất bản không ngừng nâng cao chất lượng.