Chủ nhật, Ngày 04/06/2023 -

Tài liệu phiên họp thứ nhất ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
Ngày đăng: 30/11/2021  11:12
Mặc định Cỡ chữ
Người đăng: Admin STTTT

Văn phòng Chính phủ có Công điện hỏa tốc số 1747/CĐ-CPCP ngày 28 tháng 11 năm 2021 về Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số với các Ban Chỉ đạo chuyển đổi số/xây dựng Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương. Phiên họp do Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban chủ trì.

         

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có giấy mời số 340/GM-VP ngày 29/11/2021 về "Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số với các Ban Chỉ đạo chuyển đổi số/xây dựng Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương"

 

Phân công Sở Thông tin và Truyền thông liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông nhận tài liệu gửi cho các đại biểu dự họp; chuẩn bị báo cáo kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

File tài liệu phục vụ hội nghị: 

- Tài liệu phiên họp thứ nhất ủy ban quốc gia về chuyển đổi số

 - Dự Thảo: BÁO CÁO Kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2021

 

Nguồn tin: Admin. Sở TT và TT
Hoạt động xuất bản không ngừng nâng cao chất lượng.