Chủ nhật, Ngày 04/06/2023 -

Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021
Ngày đăng: 19/11/2020  08:33
Mặc định Cỡ chữ
Người đăng: Admin STTTT

Ngày 12/11, Sở Thông tin và Truyền thông có công văn số 2043/STTTT-BCVT&CNTT về việc đánh giá mức độ ứng dụng  công nghệ thông tin năm 2021.

 Theo đó. Để có cơ sở tổng hợp, chấm điểm CCHC năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

- Các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh tiến hành tự đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo phụ lục I đính kèm

- UBND các huyện, thành phố đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện tại Phụ lục II của Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 21/10/2021.

(Số liệu đánh giá từ ngày 01/11/2020 đến ngày 01/11/2021). Văn bản đánh giá gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/11/2020.

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp ./.

Tác giả: Đỗ Đức Thành
Hoạt động xuất bản không ngừng nâng cao chất lượng.