Lịch công tác tuần 38 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 38 (từ ngày 14/9/2020-18/9/2020)

 

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Hai

14-9-2020

08:00 Ban Giám đốc và Trưởng các phòng/đơn vị dự họp giao ban tuần 38 (tại HT tầng II)

08:00 Đ/c Mai Thoan dự tập huấn giảng viên, báo cáo viên về giảng dạy kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg (tại Ban dân tộc tỉnh6140)

14:00 Đ/c Mai Thoan dự tập huấn giảng viên, báo cáo viên về giảng dạy kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg (tại Ban dân tộc tỉnh6140)

Ba

15-9-2020

08:00 Đ/c Mai Thoan dự tập huấn giảng viên, báo cáo viên về giảng dạy kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg (tại Ban dân tộc tỉnh6140)

14:00 Đ/c Mai Thoan dự tập huấn giảng viên, báo cáo viên về giảng dạy kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg (tại Ban dân tộc tỉnh6140)

15:00 Ban Giám đốc dự làm việc với Đài PTTH tỉnh (tại HT tầng II)

16-9-2020

08:00 Đ/c Mai Thoan dự tập huấn giảng viên, báo cáo viên về giảng dạy kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg (tại Ban dân tộc tỉnh6140)

08:00 Đ/c Giám đốc dự hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (tại HT tầng IV6251)

14:00 Đ/c Mai Thoan dự tập huấn giảng viên, báo cáo viên về giảng dạy kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg (tại Ban dân tộc tỉnh6140)

13:30 Đ/c Giám đốc dự hội nghị trực tuyến hướng dẫn công tác quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình (tại HT tầng IV6250)

Năm

17-9-2020

08:00 Đ/c Giám đốc dự hội nghị trực tuyến hướng dẫn công tác quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình (tại HT tầng IV6250)

13:30 Đ/c Giám đốc dự hội nghị trực tuyến hướng dẫn công tác quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình (tại HT tầng IV6250)

Sáu

18-9-2020

-   

-