Trang chủ >> Chuyển đổi IPv6   (10-05-2020)

Kế hoạch Đào tạo, tập huấn cơ bản và nâng cao về triển khai chuyển đổi IPV6 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

UBND TỈNH KON TUM

SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:             /KH-STTTT

Kon Tum, ngày         tháng     năm   

KẾ HOẠCH

Đào tạo, tập huấn cơ bản và nâng cao về

triển khai chuyển đổi IPV6 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Thực hiện Kế hoạch số 2640/KH-UBND ngày 11/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch đào tạo, tập huấn cho các đơn vị, cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin của tỉnh nhằm triển khai thực hiện tốt chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, yêu cầu chuyển đổi IPv6 cho cán bộ, nhân viên quản lý, vận hành khai thác hệ thống công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh;

- Chương trình hội nghị, tập huấn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, các tình huống chọn lọc đã được triển khai, áp dụng thành công trên thực tế trong quy hoạch, triển khai hệ thống mạng, dịch vụ hoàn chỉnh trên nền tảng công nghệ IPv6. Qua đó các học viên có thể áp dụng để xây dựng kế hoạch và triển khai mạng IPv6 phù hợp cho đơn vị mình;

- Các khóa đào tạo, tập huấn IPv6 từ cơ bản đến nâng cao nhằm chuẩn bị tốt nhân sự để thực hiện triển khai chuyển đổi có hiệu quả.

1.2. Yêu cầu

- Hội nghị tập huấn phải đảm bảo nội dung chương trình, thời gian, thành phần, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả; báo cáo viên chuyển tải đầy đủ các nội dung, tạo thuận lợi cho người học tiếp thu, nắm vững những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ để vận dụng tốt trong thực tiễn công tác.

- Học viên tham dự các lớp học thực hiện đúng nội quy, quy chế học tập.

II. Chương trình đào tạo, tập huấn và hình thức tổ chức

2.1. Tổ chức lớp tập huấn cơ bản về chuyển đổi IPv6

a) Nội dung: có chương trình chi tiết đính kèm tại Phụ lục 1

b) Đối tượng: cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

c) Giảng viên: Mời báo cáo viên từ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

d) Số lượng, thời gian, địa điểm tổ chức:

- Số lượng người được tập huấn: 50 người.

- Số lớp: 01 lớp; Số tiết học: 16 tiết

- Thời gian: 02 ngày (dự kiến tháng 2/2020).

- Địa điểm: Thành phố Kon Tum

- Hình thức: tập trung tại tỉnh Kon Tum; kết thúc khóa học thực hiện kiểm tra và cấp chứng chỉ.

- Kinh phí: kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng nguồn sự nghiệp cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020.

2.2. Tổ chức lớp Đào tạo nâng cao và chuyên sâu về chuyển đổi IPv6

a) Nội dung: có chương trình chi tiết đính kèm tại phụ lục 2.

b) Đối tượng: Tổ triển khai chuyển đổi IPV6 của tỉnh

c) Số lượng, thời gian, địa điểm tổ chức:

- Số lượng người được tập huấn: 10 người.

- Số lớp: 01 lớp; Số tiết học: 32 tiết

- Thời gian: 04 ngày (dự kiến tháng 3/2020).

- Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

- Hình thức: tập trung tại Trung tâm internet ViệtNam(Đà Nẵng); kết thúc khóa học thực hiện kiểm tra và cấp chứng chỉ.

- Kinh phí: kinh phí chi trả cho lớp Đào tạo nâng cao và chuyên sâu từnguồn sự nghiệp cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phòng Bưu chính – Viễn thông

- Liên hệ mời giảng viên báo cáo tại tỉnh; liên hệ Trung tâm internet ViệtNam(Đà Nẵng) để đăng ký lớp đào tạo nâng cao và chuyên sâu về chuyển đổi IPv6.

- Chuẩn bị các nội dung liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn tại tỉnh: chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị, tài liệu tập huấn; phông maket hội nghị; dự toán kinh phí; cung cấp danh sách giấy mời Hội nghị; làm công tác tổ chức Hội nghị,...

- Tham mưu triệu tập học viên theo thời gian quy định và quản lý học viên trong thời gian học tập;

- Theo dõi, đánh giá và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả của 02 lớp đào tạo, tập huấn tại Kế hoạch này.

b) Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Thẩm định dự toán tổ chức các lớp tập huấn (có dự toán kinh phí đính kèm);

- Phối hợp với Phòng Bưu chính – Viễn thông thực hiện công tác thanh quyết toán theo quy định.

c) Văn phòng

- Phối hợp với Phòng Bưu chính – Viễn thông trong công tác phát hành giấy mời đại biểu.

2. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Các đoàn thể xã hội; doanh nghiệp viễn thông

- Phối hợp, tạo điều kiện về quỹ thời gian để cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn theo quy định;

- Cán bộ, công chức được cử dự lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, tập huấn.

Trên đây là Kế hoạch đào tạo, tập huấn cơ bản và nâng cao về triển khai chuyển đổi IPV6 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội tỉnh; doanh nghiệp viễn thông phối hợp triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Các Sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- Các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội tỉnh;

- Các doanh nghiệp viễn thông;

- Lưu: VT, BCVT, VP, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                                                      Trần Văn Thu