Trang chủ >> Giới thiệu   (13-07-2019)

Chức năng nhiệm vụ

   Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. Các dịch vụ công thuộc phạm vi của sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

II. LÃNH ĐẠO

1. Giám đốc : Trần Văn Thu

Điện thoại: 0260.3500.123 
Email: tvthukt3010@gmail.com

Nhiệm vụ, quyền hạn
- Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao.
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách:
+ Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
+ Công tác kế hoạch, tài chính, thẩm định dự án;
+ Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức của cơ quan.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Bưu chính, viễn thông.
- Phụ trách công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN.
- Trực tiếp phụ trách chuyên môn các Phòng, đơn vị: Bưu chính, Viễn thông; Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở.
- Chịu trách nhiệm công tác xây dựng xã kết nghĩa Đăk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông) theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy.
- Chủ tịch các Hội đồng tư vấn của ngành; Chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng Sở.
- Trực tiếp phụ trách chuyên môn các Phòng, đơn vị: Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Sở.
Theo dõi tình hình hoạt động về thông tin và truyền thông các địa phương: Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Ia H’Drai,TP Kon Tum, Kon Plông; Kon Rẫy, Đăk Tô.

2. Phó Giám đốc:  Mai Thoan

Điện thoại: 0260.3700239
Email: maithoan76@gmail.com

Nhiệm vụ, quyền hạn
- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng lý nhà nước về lĩnh vực: Báo chí; Xuất bản; Phát thanh truyền hình; thông tấn; Thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở.
- Phụ trách công tác tổng hợp; Cải cách hành chính; Công tác hành chính, quản trị của cơ quan.
- Chịu trách nhiệm hoạt động của Trang tin điện tử Sở; Công tác xuất bản Đặc san của Sở.
- Trực tiếp phụ trách chuyên môn các Phòng, đơn vị: Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Văn phòng Sở.
- Theo dõi hoạt động về thông tin và truyền thông địa bàn các huyện: Đăk Hà, Sa Thầy, Ngọc Hồi.

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

- Văn phòng;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;
- Phòng Bưu chính - Viễn thông;
- Phòng Công nghệ thông tin;
- Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

1. Văn phòng:
- Chánh Văn phòng: Hà Thanh Tuấn
- Điện thoại: 0260.3915457
- Email: tuanstttt@gmail.com

- Phó Chánh Văn phòng: Dương Thúy Hồng
- Điện thoại: 0260.3919023
- Email: dthuyhongkt07@yahoo.com

Chức năng nhiệm vụ:
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện: Công tác tổng hợp; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác thi đua, khen thưởng; Công tác hành chính, quản trị; Công tác văn thư, lưu trữ; Công tác pháp chế; Quản lý và duy trì hoạt động của “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở. Làm Thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Sở.

2. Thanh tra Sở

- Phó Chánh Thanh tra (phụ trách): Nguyễn Minh Thiện
- Điện thoại: 0260.3915733
- Email: thienstttt@gmail.com

- Phó Chánh Thanh tra: Trần Thị Tuyết
- Điện thoại: 0260.3915733
- Email: trantuyet33@yahoo.com.vn

Chức năng, nhiệm vụ:
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ Thanh tra của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Phòng Kế Hoạch – Tài chính

- Trưởng phòng: Bùi Thái Châu
- Điện thoại: 0260.3917078
- Email: btchau.stttt@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Nghị
- Điện thoại: 0260.3917078
- Email: ntnghi.kt@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ:
Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tài chính ngành, tài sản, thống kê; đầu tư phát triển; phí, lệ phí; quản lý kinh tế chuyên ngành về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.


4. Phòng Bưu Chính Viễn thông:

- Phó Trưởng phòng (phụ trách): Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- Điện thoại: 0260.3915460
- Email: nguyetbcvtkt@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.


5. Phòng Công nghệ Thông tin:

- Phó trưởng phòng (phụ trách): Lê Duy Cương
- Điện thoại: 0260.3590606
- Email: cuongcntt.kt@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử và hạ tầng thông tin trên địa bàn tỉnh.

6. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:

- Phó Trưởng phòng (Phụ trách): Nguyễn Nhật Trung
- Điện thoại: 0260.3915458
- Email: nntrungbcxb@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thu Huyền
- Điện thoại: 0260.3915458
- Email: huyensttttkt@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về: báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở (bao gồm hệ thống các đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, thông tin lưu động, cổ động trực quan; bản tin, tuyên truyền trực tiếp qua báo cáo viên) trên địa bàn tỉnh.

7. Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông

- Giám đốc: Đỗ Đức Thành
- Điện thoại: 060.3913733
- Email: doducthanhkt@gmail.com


Chức năng nhiệm vụ:

Tư vấn, giám sát, lập, thiết kế các dự án đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng truyền thông, trang thông tin điện tử (Website), các phần mềm ứng dụng, phần mềm tác nghiệp.

Thực hiện các đề án về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn; Thực hiện việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về điện tử, viễn thông, tin học; Tư vấn, thực hiện đào tạo nhân lực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện một số nhiệm vụ khác được giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.