Trang chủ >> Đặc san sở TTTT   (18-01-2021)

Những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2021-2025

Đô thị thông minh là một hệ thống hữu cơ tổng thể được kết nối từ nhiều hệ thống thành phần với hệ thống trí tuệ nhân tạo. Hệ thống này gồm có mạng viễn thông số, hệ thống nhúng thông minh, các cảm biến và phần mềm. Toàn bộ hệ thống này khi vận hành trong đô thị sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố, giảm tiêu thụ năng lượng, quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên .

Để tạo thuận lợi cho xây dựng và phát triển Đô thị thông minh tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/9/2018 phê duyệt đề án Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 -2025 định hướng đến năm 2030; Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Quyết định 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 về việc Ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0); Văn bản số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam; Văn bản số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13/9/2019 về việc công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2020. Xây dựng đô thị thông minh phải lấy người dân làm trung tâm, ICT là phương tiện hỗ trợ thực hiện mục tiêu đô thị thông minh. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống và làm việc của người dân và doanh nghiệp. Như vây để xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 cần thực hiện những nội dung cơ bản nào ? Theo tôi từ nay đến năm 2025 Kon Tum cần tập trung thực hiện các nội dung công việc cụ thể như sau :

Triển khai xây dựng Trung tâm xử lý điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm đô thị thông minh. Trung tâm xử lý điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm đô thị thông minh(City Intelligent Operations Center) là nơi làm việc tập trung theo cơ chế phối hợp của các cán bộ giám sát, điều hành các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến đô thị như Giao thông, An ninh thông tin, Ứng cứu khẩn cấp, Cung cấp điện, Chiếu sáng đô thị, Cấp thoát nước, Thời tiết, Môi trường…của các cơ quan quản lý nhà nước,các doanh nghiệp, dịch vụ công ích.

          Thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị thông minh, là một trong bảy nguyên tắc đã được nêu ra trong Quyết định 950/QĐ-TTg ngày01/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, mô hình về hạ tầng dùng chung và cơ sở dữ liệu tập trung đã triển khai khá thành công và cơ bản triệt để tại tỉnh Kon Tum. Việc phát triển, hoàn thiện mô hình Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là một trong những cấu phần vô cùng quan trọng để tạo hạ tầng ICT cho phát triển đô thị thông minh.

          Tập trung xây dựng nền tảng đô thị thông minh, để cung cấp một hệ sinh thái số nhằm thu thập, lưu trữ, chia sẻ, hỗ trợ phân tích dữ liệu về trạng thái hoạt động của đô thị. Áp dụng nền tảng đô thị thông minh là điều kiện tiên quyết để giúp đẩy mạnh việc dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia vào việc xây dựng đô thị thông minh.

Triển khai xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh trên cơ sở tăng cường các công nghệ tự động và trí tuệ nhân tạo trong phát triển y tế số nhằm tự động hóa các hoạt động y tế, tạo ra các bước đột phá trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hoàn thiện việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ ICT đủ điều kiện để xử lý nhanh, hiệu quả thông tin giáo dục và đào tạo, tạo môi trường đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường học tập suốt đời, nâng cao chất lượng giáo dục, và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Xây dựng hệ sinh thái văn hóa, du lịch thông minh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển du lịch thông minh, chủ động đáp ứng nhu cầu đặc thù, chuyên biệt của thị trường khách du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan, tạo môi trường cho cộng đồng, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Phát triển các dịch vụ giao thông thông minh, thông qua quản lý lưu lượng giao thông và mật độ giao thông dựa trên thông tin giao thông từ xa và sự cung cấp thông tin giao thông hai chiều từ hệ thống cảm biến, camera. Hình thành kho dữ liệu giao thông thông minh phục vụ việc giám sát xử phạt giao thông và thông tin cho người dân

Phát triển các dịch vụ môi trường thông minh, với việc triển khai các hệ thống cảm biến môi trường, hệ thống giám sát, phân tích, xử lý phục vụ nghiệp vụ ngành môi trường và cung cấp thông tin kịp thời cho xã hội.

Phát triển các dịch vụ nông nghiệp thông minh với việc triển khai các hệ thống cảm biến nông nghiệp, hệ thống giám sát, phân tích, xử lý phục vụ nghiệp vụ ngành nông nghiệp và cung cấp thông tin kịp thời cho xã hội.

Thực hiện việc số hóa các cơ sở dữ liệu; liên kết, liên thông các hệ thống thông tin tạo nền tảng để phát triển giải pháp Big Data. Sử dụng hệ thống dữ liệu số để phân tích và thiết lập các bài toán xử lý, ra quyết định một cách tự động, chính xác và tức thời, số hóa; liên kết, liên thông các hệ thống thông tin là một trong những nội dung quan trọng quyết định sự thành công trong công tác phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

Xây dựng phương án thu hút doanh nghiệp tham gia vào hoạt động phát triển đô thị thông minh. Dịch vụ đô thị thông minh là môi trường tương tác giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Ngoài việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến của cơ quan nhà nước thì việc tham gia cung cấp dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh của doanh nghiệp, tổ chức cũng là vấn đề quan trọng từ đó làm phong phú thị trường dịch vụ trên nền tảng Internet tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nhằm thỏa mãn các nhu cầu của đời sống xã hội.

Việc triển khai tập trung, đồng bộ, thống nhất các nội dung cơ bản trong xây dựng đô thị thông minh. Tỉnh Kon Tum sẽ trở thành một điểm sáng đặc trưng, là một nơi đáng sống, kinh doanh, lưu trú của người dân, doanh nghiệp, khách du lịch và phát triển bền vững.

                                                                                      Ni Na