Trang chủ >> Đặc san sở TTTT   (02-02-2021)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Thông tin và Truyền thông năm 2020

Năm 2020 nhân loại chứng kiến đại dịch thế kỷ COVID-19. Nhưng với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Bộ Thông tin và Truyền thông; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, sự nỗ lực phấn đấu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả nổi bật.

Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ: Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ: Tham mưu trình UBND tỉnh kế hoạch triển khai Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch 123-KH/TU ngày 20-01-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương chính sách, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tham mưu triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới,...

Tọa đàm Kỷ niệm Ngày thành lập ngành thông tin và truyền thông 28/8/2020

Về cơ chế, chính sách: tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch về: ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020; thử nghiệm trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum;  Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum (phiên bản 2.0); công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2020; An toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh Kon Tum theo mô hình “4 lớp”; “triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin" đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum,…

Việc giải quyết các vấn đề trọng tâm, phát sinh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý: Hoàn thành các nhiệm vụ do Chính phủ giao theo đảm bảo đúng thời gian quy định như: Xây dựng Trục kết nối chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh kết nối với Trục tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) (thời gian hoàn thành theo yêu cầu trong năm 2020); Kết nối trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) với Trung tâm giám sát an ninh mạng quốc gia trước 30/9/2020. 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở 4 cấp chính quyền đáp ứng về nội dung, thẩm quyền, thể thức, ký số và xác thực theo quy định. Tổng hợp thông tin, báo chí, dư luận phản ánh hàng tuần; báo cáo báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm hàng tuần trình BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh. Nhìn chung, các nội dung báo chí phản ánh đều được các cơ quan, địa phương có liên quan chủ động thực hiện thẩm tra, xác minh, báo cáo kết quả. 

Sở TT&TT phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020

Việc xử lý những vấn đề quan trọng, phát sinh, nhất là trong việc ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 và thực hiện “mục tiêu kép”; Việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục tác động của dịch để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp vưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện các biện pháp, nhằm đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, khuyến cáo các doanh nghiệp bưu chính áp dụng các biện pháp phòng vệ cho nhân viên bưu điện và người hưởng theo các yêu cầu, khuyến cáo. Tuyên truyền Kết luận số 77-KL/TW ngày 5-6-2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; hướng dẫn các đơn vị, địa phương phương án đảm bảo an toàn thông tin trước, trong, và sau đại hội Đảng bộ tỉnh.

Về cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh: Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính và công bố công khai 44/44 thủ tục hành chính (38 TTHC cấp tỉnh và 06 TTHC cấp huyện) thuộc thẩm quyền giải quyết đăng tải trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả một cửa); công khai số điện thoại của người có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp biết, thuận tiện trong công việc và giám sát thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh triển khai 14 DVC mức độ 3 và 23 DVC mức độ 4 (đạt 52,3%).

Công tác thanh tra, xử lý vi phạm: Trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum; Công an tỉnh Kon Tum; Trung Tâm tần số vô tuyến điện khu vực III, tiến hành 10 đợt thanh tra, kiểm tra.  Qua Kiểm tra, đã tiến hành lập biên bản bản vi phạm hành chính và ban hành 06 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm (chủ yếu là đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát) với tổng số tiền là 39.000.000 đồng.

Một số chỉ tiêu phát triển ngành Thông tin và Truyền thông

+ Mạng lưới bưu chính công cộng: 129 điểm phục vụ, bán kính phục vụ 4,8km/điểm, số dân phục vụ bình quân 4.054 người/điểm.

+ Hệ thống điểm bưu điện văn hoá xã: 70/86 xã (đạt 81,4%).

+ Tổng số trạm phủ sóng thông tin di động mặt đất (BTS) là 935 trạm, đạt 100% tổng số xã.

+ Tổng số thuê bao điện thoại các loại hiện đạt 374.021 thuê bao.

+ Thuê bao (xDSL, FTTH), toàn tỉnh hiện có 58.364 thuê bao.

+ Dịch vụ truyền hình giao thức Internet trên mạng viễn thông (IPTV, NetTV, MyTV, CATV): 41.572 thuê bao.

- Cổng/trang TTĐT: có Cổng TTĐT cấp tỉnh và 30/30 trang thông tin điện tử thành phần của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (hanhchinhcong.kontum.gov.vn): được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (DVC mức độ 4: 415 dịch vụ; mức độ 3: 310 dịch vụ; mức độ 2: 1.988).

+ Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice): đã kết nối liên thông 4 cấp.

+ Ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản bản điện tử: hiện có 384 đơn vị được cấp chứng thư số (tổ chức: 384; cá nhân: 992; 70 sim PKI) gồm: UBND tỉnh, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; 20 Sở, ban, ngành; 64 đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành; 10 huyện, thành phố; 130 phòng, ban, xã, phường thị trấn trực thuộc của UBND huyện, thành phố; Hội đồng nhân dân tỉnh và văn phòng HĐND tỉnh.

+ Tỷ lệ máy tính/CBCC: cấp tỉnh: 100 %; cấp huyện: 100 %; cấp xã: 90.88%).

+ Hệ thống thư điện tử: Trên 5.500 tài khoản thư điện tử đã được cấp cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh phục vụ trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

+ Hệ thống hội nghị truyền hình: Tổng số điểm kết nối 14 (từ Trung ương – tỉnh – huyện). Ngoài ra một số huyện đã triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã như: Huyện Ngọc Hồi, huyện Kon Plong, huyện Sa Thầy, huyện Tu Mơ Rông, huyện Đăk Glei.

+ Nguồn nhân lực: 100% đơn vị, địa phương với 30 cán bộ phụ trách/kiêm nhiệm có trình độ chuyên môn về CNTT (trong đó: trên đại học 02 người; đại học 18 người; cao đẳng 11 người và chứng chỉ CNTT 2 người).

+ Tỉnh Kon Tum hiện có 03 cơ quan báo chí địa phương, 03 đặc san, 09 trang thông tin điện tử tổng hợp, 1 văn phòng đại diện của cơ quan báo chí trung ương, 53 phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương đăng ký hoạt động tại địa phương. Có 02 đơn vị tham gia phát hành báo chí; 03 đơn vị phát hành sách; 08 cơ sở in xuất bản phẩm; 10 nhà sách và 80 cơ sở in, photocopy tư nhân.

+ Toàn tỉnh có 94/102 xã, phường thị trấn được đầu tư đài truyền thanh cơ sở và được UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, vận hành.

- Về một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Triển khai có hiệu quả Chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2021:

+ Về Bưu chính, viễn thông: Tiếp tục triển khai Kế hoạch ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025 . Triển khai kiểm tra, giám sát, khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI năm 2021; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thực hiện chương trình công ích trong giai đoạn mới.

+ Về Thông tin – Báo chí – Xuất bản: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai công tác tuyên truyền theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thực hiện báo cáo hàng tuần tổng hợp thông tin báo chí phản ánh về địa phương. Tăng cường quản lý hoạt động văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, triển khai quy hoạch báo chí, công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế. Triển khai Kế hoạch số 4222/KH-UBND ngày 11/10/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

+ Về công nghệ thông tin: Triển khai Kế hoạch “triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch triển khai hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum; Kế hoạch triển khai trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp (SOC). Tham mưu triển khai Chính phủ điện tử. Tham mưu nội dung phục vụ Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử. Hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn thông tin đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

+ Phối hợp các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và các ngành của tỉnh thực hiện tích cực triển khai hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới về lĩnh vực thông tin – truyền thông (tiêu chí số 8) tại các xã trên địa bàn tỉnh.

+ Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh quyết toán công trình, dự án; công tác cải cách hành chính./.

 Hà Thanh Tuấn