Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
TIN CHUYÊN NGÀNH

V/v Công bố Quy hoạch

 

 

UBND TỈNH KON TUM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49 /STTTT- BCVT

V/v công bố Quy hoạch

Kon Tum, ngày 16 tháng 01 năm 2019

                            

Kính gửi:

                                            - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

                                            - Báo Kon Tum;

                                            - Cổng thông tin điện tử tỉnh;

                                            - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp công bố công khai nội dung các Quy hoạch, cụ thể như sau:

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, công bố nội dung các Quyết định sau :

- Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Bao gồm Danh mục các Dự án ưu tiên đầu tư kèm theo Quyết định).

- Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải trên cổng thông tin điện tử các Quyết định sau:

- Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (kèm nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030).

- Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

3. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đăng tải thường xuyên, liên tục trên trang thông tin điện tử Sở  nội dung các Quyết định sau:

- Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (kèm nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030).

- Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (kèm nội dung Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Văn bản gửi kèm theo:

- Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và nội dung Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, BCVT, TTBCXB.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 08/05/2019 Lượt xem : 835
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM