Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
TIN CHUYÊN NGÀNH

13 năm thực hiện Luật Thi đua khen thưởng: Thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị, địa phương

Dương Nương

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn thi hành; các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Thi đua, khen thưởng tới các tầng lớp nhân dân. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng của các địa phương đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về thi đua khen thưởng.


  Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Nguyễn Văn Hòa trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. 

Ngoài ra, in sao các tài liệu liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng như Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn thi hành đến các cấp, các ngành, các địa phương và chỉ đạo triển khai thực hiện đúng quy định. Đồng thời, ban hành các văn bản thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.
Hàng năm, UBND tỉnh đều tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương hoặc tổ chức các phong trào thi đua đột xuất, ngắn hạn; sau mỗi lần phát động đều có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, không phô trương hình thức và đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng, đơn vị, địa phương mình để từ đó tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, từng việc làm cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
UBND tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn phân khối, cụm thi đua trên địa bàn tỉnh. Đến nay ở cấp tỉnh có 25 cụm, khối thi đua, ở 10 huyện, thành phố đều phân cụm thi đua, hàng năm các khối, cụm thi đua đều tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua, xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức kiểm tra phong trào thi đua giữa các đơn vị trong khối, cụm thi đua.
Phong trào thi đua thường xuyên hàng năm được tổ chức triển khai luôn gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã có hiệu quả tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về sự cần thiết phải đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giúp cho việc chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc được thực hiện tốt hơn, ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên, dân chủ được mở rộng, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu được tăng cường và đạt kết quả nhất định.
Công tác khen thưởng có sự đổi mới cả về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình khen thưởng. Về đối tượng, đã quan tâm nhiều hơn đến tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, chú trọng đến các tập thể, cá nhân đạt được thành tích trong điều kiện khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đã xây dựng được các tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị; nhiều tiêu chí thi đua được lượng hoá để chấm điểm công bằng, chính xác, đảm bảo việc xét chọn chính xác, công khai, dân chủ, khách quan. Ngoài việc thực hiện khen thưởng thường xuyên, đã quan tâm hơn đến khen thưởng đột xuất, kịp thời động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, hành động dũng cảm trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đấu tranh truy quét tội phạm…
Việc xét khen thưởng đã gắn chặt với phong trào thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký, gắn với việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định, có tác dụng động viên, khích lệ kịp thời, được dư luận xã hội đồng tình.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có 15 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng; Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và 10 Ủy viên là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng sở, ban ngành, doanh nghiệp, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản đã được kiện toàn. Nhìn chung cơ cấu tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cơ bản từng bước được ổn định; tinh thần trách nhiệm, năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được nâng lên, tham mưu có hiệu quả về lĩnh vực công tác thi đua, khen thưởng ở từng cấp.
13 năm Luật Thi đua, khen thưởng được ban hành đã nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Từ nhận thức đúng, việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng quan tâm, thực hiện. Các phong trào thi đua được phát động, kiểm tra, đôn đốc; người tốt, việc tốt được đề xuất khen thưởng kịp thời đã có tác dụng thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương được tốt hơn./.
 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 01/09/2017 Lượt xem : 391
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM