Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Xuất bản
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
nghiquyet&cuocsong
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
XUẤT BẢN

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

  

 

Thủ tục

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ cở phát hành (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập) nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tới Sở Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: 112 E Bà Triệu- Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị chỉnh sửa, bổ sung.

- Trong thời hạn 7 (bảy ngày) làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

- Trường hợp phát hiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, cơ quan cấp giấy phép có quyền từ chối cấp giấy đăng ký và thông báo cho cơ sở phát hành có đơn xin cấp giấy Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm biết đồng thời nêu rõ lý do từ chối;

Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (theo mẫu);

- Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy: Chứng nhận đăng ký kinh doanh; Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Chứng nhận đầu tư; Chứng nhận đăng ký thuế; Quyết định thành lập cơ sở phát hành là đơn vị sự nghiệp công lập.

-  Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;

-  Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

-  Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ quan thực hiện:

 Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện:

Giấy xác nhận

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

Đơn đề nghị đăng ký/ đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mẫu số 13- Phụ lục III- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Yêu cầu, điều kiện:

 Không

Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

 


            Mẫu số 13 - Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Thông tư số23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ

 
 

 


Số:……/……(nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


……… , ngày...... tháng....... năm......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đăng ký/Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

 

Kính gửi: .......................................................................  (1)

 

Tên đơn vị phát hành: ...................................................................................................

Tên người đứng đầu:................................. Quốc tịch:................................................

Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................

Điện thoại:.......................................................................................................................

Fax:...................................................................................................................................

E-mail:.............................................................................................................................

Website (nếu có):...........................................................................................................

Chi nhánh (nếu có):

       - Số lượng chi nhánh:.........................................................................................................

       - Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh:...........................................................................

Địa điểm kinh doanh:

       - Số lượng địa điểm:...........................................................................................................

       - Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm:.............................................................................

Căn cứ Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đơn vị chúng tôi gửi đến quý cơ quan hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (lần đầu hoặc đăng ký lại)……………………. theo quy định của pháp luật, gồm có các giấy tờ kèm theo: ……………………………..(2)

Chúng tôi cam kết đảm bảo đầy đủ các điều kiện và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành/ Sở Thông tin và Truyền thông xem xét xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT   

 (Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)  

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

(1)  - Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên gửi hồ sơ đến Cục Xuất bản, In và Phát hành;

 - Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.

 

(2) Đối với trường hợp đăng ký hoạt động (lần đầu) phải kèm theo các giấy tời quy định tại Điều 18 và đăng ký lại phải kèm theo các giấy tờ quy định tại Điều 19 Thông tư này.

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 08/09/2017 Lượt xem : 246
Quay Về

Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
VBPL ngành
Lịch công tác
eoffice