Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Xuất bản
    Đăng Nhập
nghiquyet&cuocsong
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
XUẤT BẢN

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

 

Thủ tục:

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở in thực hiện thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đăng ký. Cơ sở in phải nộp hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: 112 E Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn cơ sở in chỉnh sửa, bổ sung.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét có trách nhiệm xác nhận đăng ký. Trường hợp từ chối, cơ quan xác nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông

Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm: 

- Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết:

05 (năm ngày) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cơ sở in

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện:

Xác nhận

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (Mẫu số 15-Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mẫu 15

 

TÊN CQ,TC CHỦ QUẢN (NẾUCÓ)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CQ,TC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

         Số:………/……….(nếu có)                             ………, ngày……..tháng……năm……                                       

 

TỜ KHAI

THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN(1)

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông(2)

 

I. NỘI DUNG THÔNG TIN ĐÃ KHAI BÁO

            - Tên cơ sở in :……………………………………………………

            - Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………..

            - Điện thoại:…………Fax:………………………Email:……………………………

            - Địa chỉ xưởng sản xuất:…………………………………………………………….

            - Điện thoại:……….  .Fax:………………………Email:……………………………

            - Họ tên người đứng đầu cơ sở in:…………………Chức danh:…………………….

        Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

            CMND (hộ chiếu) số:……………….ngày………..tháng………năm….nơi cấp:……

            Văn bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý in) số………….ngày…………tháng…………năm……..nơi cấp……………………….(3)

            - Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in:………………………………………….

            - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp hoặc phụ thuộc) số ………ngày………..tháng……….nơi cấp…………………….

            - Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự số……….. ngày…………..tháng….

……năm…………….nơi cấp……………………………………………………………….

            - Giấy đảm bảo về môi trường số………..ngày………………tháng……….năm…

Nơi cấp……………………………………………………………………………………

            - Thiết bị in (kèm danh mục theo mẫu)

            - Nội dung đăng ký hoạt động chế bản/in/gia công sau in (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật):………………………………………………………………………….

            - Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh): ……………..

II. NỘI DUNG THÔNG TIN THAY ĐỔI (KHAI BÁO LẠI)

            - Tên cơ sở in :……………………………………………………

            - Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………..

            - Điện thoại:…………Fax:………………………Email:……………………………

            - Địa chỉ xưởng sản xuất:…………………………………………………………….

            - Điện thoại:……….  .Fax:………………………Email:……………………………

            - Họ tên người đứng đầu cơ sở in:…………………Chức danh:…………………….

        Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

            CMND (hộ chiếu) số:……………….ngày………..tháng………năm….nơi cấp:……

            Văn bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý in) số………….ngày…………tháng…………năm……..nơi cấp……………………….(3)

            - Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in:………………………………………….

            - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp hoặc phụ thuộc) số ………ngày………..tháng……….nơi cấp…………………….

            - Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự số……….. ngày…………..tháng….

……năm…………….nơi cấp……………………………………………………………….

            - Giấy đảm bảo về môi trường số………..ngày………………tháng……….năm…

Nơi cấp……………………………………………………………………………………

            - Thiết bị in (kèm danh mục theo mẫu)

            - Nội dung đăng ký hoạt động chế bản/in/gia công sau in (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật):………………………………………………………………………….

            - Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh): ……………..

III. Cơ sở in cam kết tính chính xác nội dung đăng ký trên đây và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in.

            Tờ khai này được lập thành 02 (hai) bản giống nhau, 01 bản lưu tại cơ quan xác nhận đăng ký để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản gửi cơ sở in lưu giữ./.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ      NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                      GIÁM ĐỐC                                             (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

- Đăng ký:

- Không đăng ký:

Vào sổ:

Số………../STTTT-ĐKHĐI

Ngày…….tháng……năm……………

 
 

 

 

 

Chú thích

(1)    Tờ khai đăng ký chỉ sử dụng đối với cơ sở in không phải cấp giấy phéphoạt động in

(2)    Cơ sở in ở địa phương gửi tờ khai đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại

(3)    Bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý in

 

 

 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 29/11/2016 Lượt xem : 263
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM