Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Xuất bản
    Đăng Nhập
nghiquyet&cuocsong
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
XUẤT BẢN

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

Tên thủ tục

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở in phải làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm đến Sở Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: 112 E Bà Triệu- Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn Cơ sở in chỉnh sửa, bổ sung.

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp phép có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (theo mẫu);

- Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ sở in;

- Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất và thiết bị để thực hiện một trong các công đoạn chế bản in, in và gia công sau in xuất bản phẩm;

- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định;

- Bản sao có chứng thực văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

-  Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cơ sở in

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện:

Giấy phép

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

- Đơn đề nghị Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Mẫu số 01- Phụ lục II- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Danh mục thiết bị in (Mẫu số 03-Phụ lục II- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Yêu cầu, điều kiện:

- Người đứng đầu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;

+ Người đứng đầu cơ sở in xuất bản phẩm là người đại diện theo pháp luật được ghi tại một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đàu tư, quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;

+ Người đứng đầu cơ sở in phải có văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp (bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng về in trở lên), hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

- Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để thực hiện một hoặc các công đoạn chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm.

+ Đối với tài liệu chứng minh về mặt bằng sản xuất phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hay các loại giấy tờ khác chứng minh về việc giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để sản xuất;

+ Đối với tài liệu chứng minh về thiết bị phải là bản sao giấy tờ sở hữu hoặc thuê mua thiết bị, trường hợp chưa có thiết bị, trong hồ sơ đề nghị cấp GP phải kèm theo danh mục thiết bị dự kiến đầu tư (trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in XBP, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp GP hoạt động in XBP);

+ Đối với công đoạn chế bản: cơ sở in phải có ít nhất một trong các thiết bị: Máy ghi phim, máy ghi kém, máy tạo khuôn in;

+ Đối với công đoạn in: Cơ sở in phải có máy in;

+ Đối với công đoạn gia công sau in: Cơ sở in phải có máy dao xén giấy và có ít nhất một trong các thiết bị: Máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in.

- Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;

- Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở in xuất bản phẩm.

Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01 - Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/ 2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)......

TÊN CQ, TC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..……/…… (nếu có)

......, ngày....... tháng........ năm..........

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động in

 
 

 

 

Kính gửi: ..................................................................... (1)

           1. Tên đơn vị đề nghị cấp phép:…………………………………………………. (2)

2. Địa chỉ: .......................................................................................................................

3. Số điện thoại:......................... Fax:........................... Email:....................................

Để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in, đơn vị chúng tôi làm đơn này đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành (Sở Thông tin và Truyền thông), xem xét cấp giấy phép hoạt động in cho cơ sở in chúng tôi, với các thông tin sau:

- Tên cơ sở in:.................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................

- Điện thoại: .......................... Fax:............................. Email:........................................

- Địa chỉ xưởng sản xuất:..............................................................................................

- Điện thoại: .......................... Fax:............................. Email:........................................

- Họ tên người đứng đầu cơ sở in:.................................. Chức danh:........................

- Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in:...............................................................

- Nội dung hoạt động chế bản/in/gia công sau in đề nghị được cấp phép (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật): ..........................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh):..................

..........................................................................................................................................

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng Luật Xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động in./.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) - Cơ sở in của cơ quan, tổ chức ở trung ương gửi hồ sơ đến Cục Xuất bản, In và Phát hành;

      - Cơ sở in ở địa phương gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.

 

(2) Đối với cơ sở in (là đơn vị phụ thuộc cơ quan, tổ chức) phải kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan chủ quản của cơ sở in đề nghị cấp phép

Mẫu số 03 - Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số  23 /2014/TT-BTTTT ngày 29  tháng 12  năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)...

TÊN CQ, TC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

............, ngày......... tháng........ năm.........

 

DANH MỤC THIẾT BỊ IN

(Kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in)

 

 

Số TT

Tên thiết bị

Năm

sản xuất

Hãng

sản xuất

Nước

sản xuất

Số

lượng

(chiếc)

Chất lượng

(Mới hoặc đã qua sử dụng)

Tính năng sử dụng

(chế bản, in, gia công sau in)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hoàn tất đầu tư thiết bị in theo danh mục trên trong thời hạn mà pháp luật quy định. Nếu quá thời hạn mà việc đầu tư không hoàn tất chúng tôi sẽ nộp lại giấy phép hoạt động in đã được cấp cho cơ quan cấp phép. Trong quá trình mua sắm đầu tư nếu có sự thay đổi về chủng loại thiết bị, chúng tôi sẽ có văn bản thông báo tới cơ quan cấp phép./.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 29/11/2016 Lượt xem : 247
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM