Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Xuất bản
    Đăng Nhập
nghiquyet&cuocsong
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
XUẤT BẢN

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

Tên thủ tục

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm bị mất hoặc hư hỏng phải có hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: 112 E Bà Triệu- Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn Tổ chức, doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung.

- Trong thời hạn 07 (bảy ngày) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp phép có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (theo mẫu);

- Bản chính giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao giấy phép (nếu có) trong trường hợp bị mất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

07 (bảy ngày) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Các cơ sở in

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện:

Giấy phép

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

- Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in

(Mẫu số 02- Phụ lục II- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 02 - Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23 /2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)…..

TÊN CQ, TC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/…… (nếu có)

                             ......, ngày...... tháng....... năm..........

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in

 
 

 

 

Kính gửi: ..................................................................... (1)

 

1. Tên đơn vị đề nghị:(2).................................................................................................

2. Địa chỉ: .......................................................................................................................

3. Số điện thoại:........... Fax:................................. Email:............................................

Ngày........... tháng............. năm............ đơn vị chúng tôi đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành (Sở Thông tin và Truyền thông) cấp giấy phép hoạt động in số………. ngày …..tháng       năm    Hiện nay, do đơn vị chúng tôi làm mất, hỏng giấy phép hoạt động in. Để đảm bảo cơ sở in hoạt động đúng quy định của pháp luật, đơn vị chúng tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan xem xét cấp đổi, cấp lại giấy phép hoạt động in cho cơ sở in chúng tôi theo các thông tin thay đổi sau đây:

- Tên cơ sở in:.................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................

- Điện thoại:.................................... Fax:.................... Email:.......................................

- Địa chỉ xưởng sản xuất:..............................................................................................

- Điện thoại:.................................... Fax:................... Email:.......................................

- Họ tên người đứng đầu cơ sở in:........................... Chức danh:..............................

- Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in:...............................................................

- Nội dung hoạt động chế bản/in/gia công sau in đề nghị được cấp phép (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật):  .........................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh):..................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

            Chúng tôi gửi kèm theo đơn này các tài liệu liên quan(3) và cam kết chấp hành đúng Luật xuất bản, các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động in.

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) - Cơ sở in của cơ quan, tổ chức ở Trung ương gửi hồ sơ đến Cục Xuất bản, In và Phát hành;

     - Cơ sở in ở địa phương gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.

 (2) Đối với cơ sở in phụ thuộc phải kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan chủ quản của cơ sở in đề nghị cấp phép.

(3) Khi đề nghị cấp đổi, cấp lại có bổ sung thêm chức năng thì phải có hồ sơ tài liệu bổ sung tương ứng. Trường hợp báo mất, cơ quan cấp phép phải xác minh hồ sơ gốc để cấp lại.

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 29/11/2016 Lượt xem : 265
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM