Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Xuất bản
    Đăng Nhập
nghiquyet&cuocsong
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
XUẤT BẢN

Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

 

Tên thủ tục:

Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm tới Sở Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: 112 E Bà Triệu- Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.

- Trong thời hạn 10 ( mười ngày ) làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp phép Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

- Cơ quan cấp giấy phép có quyền từ chối Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm và có văn bản nêu rõ lý do từ chối, hoặc yếu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đưa ra khỏi danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, đối với các xuất bản phẩm sau:

 + Xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 10 Luật Xuất bản;

+ Xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ không có nguồn gốc hợp pháp;

+ Xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy.

Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ (Theo mẫu ) ;

-  Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ (Theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện:

Giấy phép

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

- Đơn đề nghị Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (Mẫu số 10 - Phụ lục III- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  - Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ ( Mẫu số 11 - Phụ lục III - Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Yêu cầu, điều kiện:

 

Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

Mẫu số 10 - Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Thông tư số23  /2014/TT-BTTTT ngày29  tháng 12  năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)…

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ…

 
 

 


Số:……/ …… (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


…… , ngày…...... tháng…...... năm...........

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm

 

 

Kính gửi: ..................................................................... (1)

 

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:..........................................................................

Trụ sở (địa chỉ):........................................................ Số điện thoại:...............................

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành/ Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm với các thông tin sau đây:

- Mục đích triển lãm/hội chợ...........................................................................................

.............................................................................................................................................

- Thời gian từ ngày........ tháng........ năm........ đến ngày........ tháng........ năm........

- Tại địa điểm:...................................................................................................................

Kèm theo đơn này:

- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm/hội chợ;

- Danh sách các đơn vị tham gia.

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị ........................ cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm và các quy định pháp luật có liên quan.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)

 

 

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan tiếp nhận đơn như sau:

     - Cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đến Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông;

     - Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại địa phương gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông địa phương.


Mẫu số 11 - Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23 /2014/TT-BTTTT ngày28  tháng 12  năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)…

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......... , ngày.......... tháng........... năm...........

    DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM ĐỂ TRIỂN LÃM/HỘI CHỢ

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, ngày.... tháng.... năm.....)

 

I-PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

STT

Tên

xuất bản phẩm

Tác giả

Nhà xuất bản

 

Số lượng

(bản)

Thể loại

Tóm tắt nội dung

Có kèm theo

Hình thức khác của xuất bản phẩm

Đĩa

(CD, VCD)

Băng video

Băng cassette

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN                                                                                  (Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

 

II- PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP(1)

Danh mục xuất bản phẩm trên đây đã được đưa vào triển lãm, hội chợ theo Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm số:.............…/……...…ngày……tháng…... năm….. Cục Xuất bản, In và Phát hành/Sở Thông tin và Truyền.

 

Chú thích: (1) Danh mục phải được Cục Xuất bản, In và Phát hành (Sở Thông tin và Truyền thông) đóng dấu giáp lai với giấy Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ và đóng dấu giáp lai các trang của danh mục.

 

 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 29/11/2016 Lượt xem : 250
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM