Bạn đang ở :   QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH > Quy hoạch
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
QUY HOẠCH

Triển khai Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng 2025

  

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025.
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung nhằm triển khai Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 như sau:
1. Triển khai xây dựng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông
a) Các căn cứ cơ bản xây dựng quy hoạch
- Điều 11, 12, 13, 14 và 15 Chương III Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;
- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 được ban hành kèm Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025;
- Điều 5 Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng, Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
- Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về Quy định việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Các doanh nghiệp viễn thông căn cứ theo nội dung các văn bản trên, rà soát lại hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của đơn vị mình chủ động tổ chức lập Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
b) Thời kỳ lập quy hoạch
Doanh nghiệp viễn thông lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương của doanh nghiệp năm (05) năm một lần, định hướng mười (10) năm.
c) Hồ sơ thẩm định Quy hoạch
- Tờ trình đề nghị thẩm định;
- Thuyết minh Quy hoạch;
- Các bảng biểu theo mẫu quy định tại các phụ lục của Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bản đồ quy hoạch các hệ thống hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỷ lệ 1/5000 – 1/25000, bản đồ số.
d) Trình tự thẩm định, trình phê duyệt Quy hoạch
- Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ Quy hoạch (bản gốc) trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho Sở Thông tin và Truyền thông để xem xét, thẩm định bước đầu. (gửi Sở trước Quý II năm 2018).
- Khi hồ sơ Quy hoạch của các doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ Quy hoạch của các doanh nghiệp (Doanh nghiệp phối hợp cung cấp đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu của Sở để gửi các cơ quan, đơn vị liên quan lấy ý kiến bằng văn bản).
- Sở tổng hợp ý kiến góp ý gửi các doanh nghiệp để tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện quy hoạch.
- Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp thông qua kết quả thẩm định quy hoạch của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiếp tục tiếp thu ý kiến tại cuộc họp thẩm định, hoàn thiện quy hoạch và gửi 02 bộ hồ sơ (bản gốc) cho Sở.
- Sở lập báo cáo thẩm định quy hoạch, tờ trình đề nghị phê duyệt Quy hoạch và 01 bộ hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch của doanh nghiệp.
2. Hàng năm, Doanh nghiệp viễn thông báo cáo kết quả thực hiện năm và xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch năm tiếp theo (gửi sở trước ngày 20/12 năm báo cáo). Trong đó lưu ý nội dung triển khai các dự án đầu tư tại trang 52 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025; các doanh nghiệp có thể đề xuất, đăng ký thực hiện dự án có nguồn đầu tư từ ngân sách tỉnh (Đầu tư xây dựng điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ).
3. Quý I hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết kết quả thực hiện năm và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch của năm tiếp theo.
Các Đơn vị tải các văn bản liên quan tại địa chỉ: 
- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025.
Trên đây là nội dung hướng dẫn triển khai Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông nghiêm túc thực hiện./.
 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 08/11/2017 Lượt xem : 295
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết