Thứ hai, Ngày 27/03/2023 -

Phòng, đơn vị tổ chức
Ngày đăng: 27/10/2022  14:27
Mặc định Cỡ chữ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ

I. LÃNH ĐẠO

1. Giám đốc: Trần Văn Thu

Điện thoại: 0260.3500.123

Email:  tranvanthu@kontum.gov.vn

Nhiệm vụ, quyền hạn:

-  Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông.

-  Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực: Bưu chính, chuyển phát; Viễn thông; Internet; Tần số vô tuyến điện; Truyền dẫn phát sóng; Công nghệ thông tin, điện tử: ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ số; an toàn thông tin; công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; Chính sách; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch - tài chính; Tổ chức, cán bộ; Đào tạo, bồi dưỡng; Thanh tra, kiểm tra; Hợp tác quốc tế; Chương trình, Đề án, Dự án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; Nội chính; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua - Khen thưởng và lịch sử - truyền thống; Thực hành tiết kiệm; Quốc phòng - An ninh; Công tác phòng, chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn và các công tác khác do UBND tỉnh giao.

-  Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

-  Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở.

-  Chịu trách nhiệm công tác xây dựng xã kết nghĩa Đăk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông) theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy.

-  Chủ tịch các Hội đồng của Sở như: Tư vấn của ngành; Hội đồng Lương; Hội đồng thi đua – khen thưởng, và các hội đồng khác theo quy định của pháp luật.

-  Theo dõi, chỉ đạo trực tiếp các phòng, đơn vị sau: Thanh tra Sở; phòng Bưu chính, phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

-  Theo dõi và chỉ đạo tình hình hoạt động về lĩnh vực thông tin và truyền thông tại các địa phương: TP Kon Tum, huyện Kon Plông; huyện Kon Rẫy, huyện Đăk Tô, huyện Tu Mơ Rông.

-  Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh.

2. Phó Giám đốc: Mai Thoan

Điện thoại: 0260.3700239

Email: maithoan@kontum.gov.vn

Nhiệm vụ, quyền hạn:

-  Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng lý nhà nước về lĩnh vực: Báo chí; Xuất bản, in, phát hành; Thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; pháp chế; Cải cách hành chính; Hành chính, tổng hợp; Phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (nội dung về thông tin tuyên truyền); Kế hoạch - Tài chính (các nhiệm vụ chi thường xuyên).

-  Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở; Đặc san của Sở.

-  Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các Hội, Hiệp Hội về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

-  Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị: phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Phòng Hành chính – Tổng hợp.

-  Theo dõi, chỉ đạo tình hình hoạt động về lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa bàn các huyện: Đăk Hà, Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Ia H’Drai.

-  Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh.

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

- Phòng Hành chính – Tổng hợp;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;

- Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

- Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp:

- Phó Trưởng phòng (Phụ Trách): Nguyễn Thành Nghị

- Điện thoại: 0260.3915457

- Email:  nguyenthanhnghi@kontum.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện: về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, kế hoạch, tài chính, kế toán, hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính, quản trị, công tác đối nội, đối ngoại, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự.


2. Thanh tra Sở

-  Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Minh Thiện

- Điện thoại: 0260.3915733

- Email:  thiennm@kontum.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: 

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ Thanh tra của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

3. Phòng Bưu Chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

- Trưởng phòng: Hà Thanh Tuấn

- Điện thoại: 0260.3915460

- Email: hathanhtuand@kontum.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ: 

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, cơ sở hạ tầng thông tin và dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.


4. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:

- Phó Trưởng phòng (Phụ trách): Nguyễn Thị Minh Nguyệt

- Điện thoại: 0260.3915458

- Email: nguyenthiminhnguyet@kontum.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về: báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở (bao gồm hệ thống các đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, thông tin lưu động, cổ động trực quan; bản tin, tuyên truyền trực tiếp qua báo cáo viên) trên địa bàn tỉnh.


5. Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông

- Giám đốc: Lê Duy Cương

- Điện thoại: 0260.3913733

- Email:  leduycuong@kontum.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Tư vấn, giám sát, lập, thiết kế các dự án đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng truyền thông, trang thông tin điện tử (Website), các phần mềm ứng dụng, phần mềm tác nghiệp.
Thực hiện các đề án về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn; Thực hiện việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về điện tử, viễn thông, tin học; Tư vấn, thực hiện đào tạo nhân lực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện một số nhiệm vụ khác được giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Hoạt động xuất bản không ngừng nâng cao chất lượng.