Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hướng dẫn cập nhật danh bạ liên thông trên tool liên thông văn bản

 Tải file Hướng dẫn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 72/STTTT-CNTT

V/v hướng dẫn cập nhật danh bạ liên thông trên tool liên thông văn bản

Kon Tum, ngày 22 tháng 01  năm 2019

 

                   Kính gửi: 

-  Các Sở, ban, ngành;

-  UBND các huyện, thành phố;

-  Văn phòng HĐND tỉnh.                              

Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh tham gia trao đổi văn bản điện tử kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành cập nhật mã định danh cho các đơn vị trên trục liên thông văn bản; đề nghị các cơ quan, đơn vị tiến hành cập nhật lại danh bạ liên thông trên tool liên thông văn bản theo hướng dẫn (văn bản  hướng dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum (http://stttt.kontum.gov.vn/Hướng-dẫn-nghiệp-vụ/công-nghệ-thông-tin )

Sở Thông tin và Truyền thông báo để các cơ quan, đơn vị biết triển khai thực hiện .

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CNTT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 24/01/2019 Lượt xem : 1316
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết