Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đánh giá xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các CQNN

  

Căn cứ quyết định số 1454/QĐ-UBND, ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về Ban hành quy định đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Để có cơ sở tổng hợp, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tiến hành tự đánh giá đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Số liệu đánh giá từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.
Đối với các Sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện Phụ lục 01;
Đối với các UBND các huyện, thành phố thực hiện Phụ lục 02;
Phụ lục 01; Phụ lục 02 Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ ứng dụng CNTT của UBND các huyện, thành phố được gửi vào thư điện tử công vụ của đơn vị và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: www.stttt.kontum.gov.vn/ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ/Công nghệ thông tin.
Kết quả đánh giá gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/01/2018 (bản mềm gửi về địa chỉ email: phongcnttkt@gmail.com) để tổng hợp.
Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông theo số điện thoại: 0603.590606 để được hướng dẫn thêm./.

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 10/01/2018 Lượt xem : 523
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết