Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các CQNN

  

Căn cứ quyết định số 1454/QĐ-UBND, ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về Ban hành quy định đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện đánh giá xếp loại theo phụ lục 01 và 02 (Phụ lục 01 và phụ lục 02, Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ ứng dụng CNTT của UBND các huyện, thành phố được gửi vào thư điện tử công vụ của đơn vị và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: www.stttt.kontum.gov.vn/ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ/Công nghệ thông tin).
Văn bản của các đơn vị xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/01/2017, để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định ./.
 

Phụ lục 01

Phụ lục 02

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 11/01/2017 Lượt xem : 603
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết