Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

  

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT, ngày 07/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước;
Để tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 theo biểu mẫu báo cáo kèm theo (Phụ lục 01 và phụ lục 02, Biểu mẫu báo cáo được gửi vào thư điện tử công vụ của đơn vị và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: www.stttt.kontum.gov.vn/ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ/Công nghệ thông tin).
Văn bản báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 18/01/2017, để Sở tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh đúng thời gian quy định ./.

Phụ lục 01

Phụ lục 02
 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 11/01/2017 Lượt xem : 574
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết