Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tham gia góp ý nội dung dự thảo các văn bản và báo cáo thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 90/QĐ-BCĐCNTT ngày 13/7/2015 của Ban Chỉ đạ
Tham gia góp ý nội dung dự thảo các văn bản và báo cáo thực hiện nhiệm vụ được phân công tại...

  

 Căn cứ Thông báo kết luận số 1625/TB-VP, ngày 25/10/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).
Thực hiện Văn bản 1868/VP-KGVX ngày 29/11/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tham mưu điều chỉnh danh sách và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh; Văn bản số 2980/UBND-KGVX ngày 02/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu ban hành văn bản của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Nghiên cứu và tham gia góp ý dự thảo các văn bản
- Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Kon Tum năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017;
- Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh;
- Quyết định về việc phê duyệt danh sách, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Kon Tum thay thế Quyết định số 90/QĐ-BCĐCNTT ngày 13/7/2015 .
2. Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 90/QĐ-BCĐCNTT ngày 13/7/2015 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo về việc phê duyệt danh sách, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Kon Tum. Báo cáo cần thể hiện rõ các nội dung sau
+ Công tác tham mưu, chỉ đạo việc ứng dụng CNTT trong năm 2016 về lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách trong đó nêu rõ những việc đã làm được và những việc chưa làm được, nguyên nhân và giải pháp.
+ Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT của các đơn vị được phân công trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, theo dõi.
+ Phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017.
+ Đề xuất, kiến nghị (nếu có).
Văn bản góp ý và Báo cáo nhiệm vụ kính đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 13/12/2016, để Sở tổng hợp, hoàn thiện trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh xem xét, ban hành./.
Ghi chú: Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được báo cáo của đồng chí Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

Tải về dự thảo

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 12/12/2016 Lượt xem : 527
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết