Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Báo cáo nghiệp vụ lĩnh vực thông tin và truyền thông

 

UBND TỈNH KON TUM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1274/STTTT-BCVT

V/v báo cáo nghiệp vụ lĩnh vực thông tin và truyền thông

Kon Tum, ngày 19 tháng 10 năm 2018

                                               

Kính gửi: Các Doanh nghiệp viễn thông.            

 

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.

Để có số liệu thống kê đáp ứng yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành. Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, thực hiện báo cáo theo nội dung sau:

 1. Nội dung báo cáo:

- Báo cáo phát triển thuê bao điện thoại (Biểu 1).

- Báo cáo phát triển thuê bao internet (Biểu 2).

- Báo cáo hạ tầng viễn thông (Biểu 3).

2. Định kỳ báo cáo:

- Báo cáo định kỳ hàng quý và năm đối với Biểu 1 và Biểu 2.

- Báo cáo 6 tháng và năm đối với Biểu 3.

3 Thời gian báo cáo:

- Báo cáo quý: Trước ngày 10 tháng đầu của quý sau quý báo cáo (10/4, 10/7, 10/10).

- Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 10/7 hàng năm.

- Báo cáo năm: Trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm báo cáo.

          Ghi chú:

- Đối với nội dung báo cáo năm, Doanh nghiệp lấy số liệu có đến ngày 31/12 năm báo cáo.

          - Ngưng báo cáo hoạt động viễn thông và hoạt động internet theo yêu cầu tại văn bản số 19/STTTT-BCVT ngày 08/01/2018 của Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum, về báo cáo số liệu thống kê lĩnh vực thông tin và truyền thông.

          Doanh nghiệp gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông, 112E Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đồng thời gửi file mềm về địa chỉ mail: bcvtkt@gmail.com (Đơn vị liên hệ địa chỉ mail để nhận Biểu mẫu, hoặc truy cập theo địa chỉ stttt.kontum.gov.vn à hướng dẫn nghiệp vụ à Bưu chính viễn thông à  Báo cáo nghiệp vụ lĩnh vực thông tin và truyền thông, để tải biểu mẫu báo cáo).

          Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Doanh nghiệp viễn thông nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ về Sở Thông tin và Truyền thông qua Phòng Bưu chính Viễn thông, số điện thoại 02603915460 (gặp đồng chí Nguyệt hoặc Cường) để trao đổi trực tiếp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, BCVT.

                GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 10/12/2018 Lượt xem : 944
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết