Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Sửa đổi, bổ sung nội dung báo cáo nghiệp vụ bưu chính

 

 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  TỈNH  KON  TUM
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 1202/STTTT-BCVT

V/v sửa đổi, bổ sung nội dung báo cáo nghiệp vụ bưu chính

 

Kon Tum, ngày 03 tháng 10 năm 2018

         

Kính gửi: Các doanh nghiệp bưu chính.

 

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo nghiệp vụ bưu chính như sau:

1. Biểu mẫu báo cáo và đối tượng áp dụng:

a) Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ bưu chính theo biểu mẫu số 01 BC-ND: Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả Bưu điện tỉnh).

b) Báo cáo kết quả cung ứng các dịch vụ trên mạng bưu chính công cộng theo biểu mẫu số 02 BC-CI: Áp dụng cho Bưu điện tỉnh.

2. Kỳ báo cáo và thời hạn gửi báo cáo:

a) Kỳ báo cáo: Báo cáo quý, báo cáo năm.

b) Thời hạn gửi báo cáo:

- Báo cáo quý: Trước ngày 10 tháng sau của quý báo cáo (ngày 10 các tháng: 4, 7, 10 và tháng 1 năm sau);

- Báo cáo năm: Trước ngày 10 tháng 3 năm sau của năm báo cáo.

3. Hình thức báo cáo:

Báo cáo bằng văn bản (là bản có chữ ký, họ tên của thủ trưởng đơn vị báo cáo và đóng dấu phát hành theo quy định) và gửi file mềm theo địa chỉ bcvtkt@gmail.com. Đơn vị tải biểu mẫu báo cáo tại địa chỉ web site: stttt.kontum.gov.vn  Hướng dẫn nghiệp vụ à Bưu chính viễn thông Biểu mẫu báo cáo bưu chính (cập nhật tháng 10/2018).

Lưu ý: Bãi bỏ chế độ báo cáo tại văn bản số 109/STTTT-BCVT ngày 15/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum.

Văn bản báo cáo gửi về sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum, 112E Bà Triệu, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đơn vị liên hệ về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum, qua phòng Bưu chính Viễn thông, số điện thoại 02603915460 để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, BCVT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 15/10/2018 Lượt xem : 798
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết