Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Thực hiện Thông tư 16/2017/TT-BTTTT, Thông tư 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ TTTT

 

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Về triển khai cung cấp dịch vụ KT1
- Triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1387/UBND-KGVX ngày 30/5/2017 v/v triển khai thực hiện mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Trong khi triển khai cung cấp dịch vụ KT1, Bưu điện tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về Dịch vụ và Chất lượng dịch vụ (quy định tại Chương II), đảm bảo an toàn, an ninh (quy định tại Điều 9 Chương III), Lưu trữ tài liệu (quy định tại Chương V) Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
- Về đối tượng áp dụng cung cấp dịch vụ KT1: Bưu điện tỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 2838/BTTTT-BC ngày 10/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đối tượng phục vụ của Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (văn bản đính kèm).
- Về giá cước áp dụng tạm thời thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 734/STTTT- BCVT ngày 20/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v triển khai áp dụng tạm thời giá cước và chất lượng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2. Về triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
a) Nghiêm túc thực hiện các quy định tại chương II của Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT, ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
b) Báo cáo định kỳ tình hình cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, bao gồm:
- Báo cáo quý 1 (trước ngày 10 của tháng 4) và quý 3 (trước ngày 10 của tháng 10).
- Báo cáo 6 tháng: trước ngày 10/7 của năm báo cáo.
- Báo cáo năm: trước ngày 10/01 của năm tiếp theo năm báo cáo.
- Báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, 112E Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ mail: bcvtkt@gmail.com
Ghi chú:
- Đơn vị tải Thông tư 16/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017, Thông tư 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ stttt.kontum.gov.vn  văn bản pháp luật.
- Biểu mẫu báo cáo theo phụ lục 1 đính kèm (Đơn vị tải biểu mẫu báo cáo tại địa chỉ stttt.kontum.gov.vn  hướng dẫn nghiệp vụ  bưu chính viễn thông).
Trên đây là nội dung triển khai thực hiện Thông tư 16/2017/TT-BTTTT ngày, Thông tư 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Bưu điện tỉnh nghiêm túc thực hiện./.

Thông tư 16/2017/TT-BTTTT

Thông tư 17/2017/TT-BTTTT

 

Phụ lục 1

TỔNG CÔNG TY                    BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

BƯU ĐIỆN TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: /BC-BĐT

Kon Tum, ngày  tháng   năm

BÁO CÁO

Tình hình cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 
 

 

 

          Thực hiện văn bản số .../STTTT-BCVT ngày .../.../2017 của Sở Thông tin và Truyền thông, về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2017/TT-BTTTT, Thông tư 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Bưu điện tỉnh báo cáo tình hình cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong 6 tháng/năm .... như sau:

          1. Tình hình chung

          Khái quát tình hình chung về cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh (trong đó nêu rõ số lượng dịch vụ cung ứng trên địa bàn tỉnh; số lượng dịch vụ cung ứng trên địa bàn huyện, thành phố).

          a) Thuận lợi

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          b) Khó khăn

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          c) Kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc cung ứng dịch vụ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          2. Một số chỉ tiêu

          a) Cung ứng dịch vụ

STT

Danh mục dịch vụ cung ứng

Sản lượng (số lượng hồ sơ tiếp nhận)

Doanh thu

Ghi chú

01

 

 

 

 

02

 

 

 

 

          b) Chất lượng dịch vụ

Mức độ an toàn trong cung ứng dịch vụ

Số lượng vụ khiếu nại

Kết quả giải quyết khiếu nại

Số lượng hồ sơ, kết quả bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng trong quá trình cung ứng dịch vụ

Số trường hợp phải bồi thường thiệt hại

Tổng giá trị bồi thường thiệt hại

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Lưu: ......

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 05/09/2017 Lượt xem : 966
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết