Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM

  

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh, ban hành quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020;
Trên cơ sở Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó quy định, xã đạt tiêu chí nông thôn mới về thông tin và truyền thông giai đoạn 2017-2020 là xã đáp ứng các điều kiện của 04 nội dung: xã có điểm phục vụ bưu chính; xã có dịch vụ viễn thông, Internet; xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện chi tiết từng nội dung cụ thể như sau:
1. Điều kiện đạt đối với xã có điểm phục vụ bưu chính
Điểm phục vụ bưu chính là điểm giao dịch của các doanh nghiệp bưu chính để chấp nhận, phát thư, gói, kiện hàng hóa.
Xã có điểm phục vụ bưu chính là xã có ít nhất 01 (một) điểm phục vụ bưu chính đáp ứng được các điều kiện sau:
1.1. Về cơ sở vật chất:
a) Có mặt bằng, trang thiết bị phù hợp với hình thức tổ chức cung ứng và nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính tại địa phương.
b) Có treo biển tên điểm phục vụ.
c) Niêm yết giờ mở cửa phục vụ và các thông tin về dịch vụ bưu chính cung ứng tại điểm phục vụ.
d) Thời gian mở cửa phục vụ phải đảm bảo tối thiểu 4 giờ/ngày làm việc.
1.2. Về dịch vụ:
Tại điểm phục vụ, đảm bảo cung cấp các dịch vụ:
a) Dịch vụ thư có địa chỉ nhận, khối lượng đơn chiếc đến 02 kg.
b) Dịch vụ gói, kiện hàng hóa có khối lượng đơn chiếc đến 05 kg.
Lưu ý: Điểm phục vụ bưu chính có cơ sở vật chất và dịch vụ có khả năng đáp ứng chỉ tiêu có thể là: Điểm bưu điện văn hóa xã, Đại lý của doanh nghiệp bưu chính, Ky ốt. Xã khảo sát, làm việc với nhân viên phục vụ và yêu cầu họ cung cấp các thông tin dịch vụ cung cấp tại điểm phục vụ. Trên cơ sở đó đánh giá tiêu chí.
2. Điều kiện đạt đối với xã có dịch vụ viễn thông, Internet
Điểm phục vụ dịch vụ viễn thông, Internet công cộng là điểm do doanh nghiệp viễn thông trực tiếp quản lý, khai thác để cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet cho người sử dụng dịch vụ.
Xã có dịch vụ viễn thông, Internet là xã đáp ứng được các điều kiện sau:
2.1. Xã có dịch vụ viễn thông:
Xã có dịch vụ viễn thông là xã có tất cả các thôn, làng trên địa bàn xã có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng ít nhất một trong hai loại dịch vụ điện thoại sau:
- Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ điện thoại cố định).
- Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (dịch vụ điện thoại di động).
2.2. Xã có dịch vụ Internet:
Xã có dịch vụ Internet là xã có tất cả các thôn, làng trên địa bàn xã có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng ít nhất một trong hai loại dịch vụ truy nhập Internet sau:
- Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (dịch vụ truy nhập internet cố định qua hệ thống cáp (ADSL, FTTH...)).
- Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất (dịch vụ truy nhập internet qua mạng di động (3G, 4G...)).
2.3. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện 02 nội dung trên (xã có dịch vụ viễn thông, xã có dịch vụ Internet) thì trên địa bàn xã phải có ít nhất 01 điểm phục vụ dịch vụ viễn thông công cộng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy nhập Internet.
Lưu ý: Theo quy định trên, để đánh giá cơ bản đạt điều kiện xã có dịch vụ viễn thông, Internet thì xã có ít nhất:
- 01 trạm BTS cung cấp dịch vụ 3G (hoặc 4G)
- Hoặc 01 điểm phục vụ dịch vụ viễn thông công cộng cung cấp dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy nhập Internet.
- Hoặc 01 trạm BTS cung cấp dịch vụ 2G và 01 đại lý internet công cộng.
3. Điều kiện đạt đối với xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn
Đài truyền thanh xã là đài truyền thanh do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý nhân sự, máy móc thiết bị, kinh phí và hoạt động theo quy định của pháp luật. Đài truyền thanh xã phân thành hai loại theo phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh: hữu tuyến (qua dây dẫn) và vô tuyến (qua tần số vô tuyến điện).
Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn là xã đáp ứng được các điều kiện sau:
3.1. Có đài truyền thanh hữu tuyến hoặc vô tuyến được thiết lập đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ và sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành.
3.2. Số thôn có loa hoạt động đạt tỷ lệ:
- 100% đối với xã không thuộc diện xã đặc biệt khó khăn.
- 70% đối với xã thuộc diện xã đặc biệt khó khăn.
3.3. Có ít nhất 01 (một) cán bộ phụ trách hoặc kiêm nhiệm vận hành hệ thống đài và có quy chế hoạt động đài truyền thanh của xã.
Lưu ý: Để xã có đài truyền thanh không dây (vô tuyến) đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ và sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định, thì Đài truyền thanh không dây phải đảm bảo các yếu tố sau:
- Có Giấy chứng nhận hợp quy (yêu cầu đơn vị bán thiết bị cung cấp).
- Có Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.(Hồ sơ, thủ tục xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông).
4. Điều kiện đạt đối với nội dung xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành là việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động, hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động của chính quyền xã.
Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành là xã đáp ứng được các điều kiện sau:
4.1. Về cơ sở vật chất:
a) Cơ quan Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã có máy vi tính kết nối mạng Intenet băng rộng.
b) Có máy vi tính phục vụ công tác của cán bộ, công chức, với hệ số máy vi tính/số cán bộ, công chức của xã đạt tối thiểu:
- 50% đối với xã không thuộc diện xã đặc biệt khó khăn.
- 30% đối với xã thuộc diện xã đặc biệt khó khăn.
4.2. Xã có sử dụng ít nhất một trong các phần mềm ứng dụng sau trong công tác quản lý, điều hành:
- Có hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
- Có hệ thống thư điện tử chính thức của cơ quan nhà nước.
- Có hệ thống một cửa điện tử.
- Có Cổng/Trang thông tin điện tử (có chức năng phục vụ công tác quản lý, điều hành hoặc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 2 của xã).
Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ về Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn cụ thể. Thông tin hỗ trợ như sau:
- Hỗ trợ về nội dung bưu chính, viễn thông, internet: Phòng Bưu chính Viễn thông; Số điện thoại 0603915460 (gặp đ/c Nguyệt hoặc Cường).
- Hỗ trợ về nội dung ứng dụng công nghệ thông tin: Phòng Công nghệ thông tin; Số điện thoại 0603590606 (gặp đ/c Cương).
- Hỗ trợ về nội dung đài truyền thanh: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Số điện thoại 0603915458 (gặp đ/c Trung).
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung hướng dẫn trên triển khai thực hiện./.
 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 11/07/2017 Lượt xem : 152
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết