Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Thực hiện báo cáo nghiệp vụ bưu chính

  

Căn cứ văn bản số 97/VP-KGVX ngày 16/01/2017 của Văn phòng UBND tỉnh, về việc chuyển các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính.
Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo nghiệp vụ bưu chính như sau:
1. Biểu mẫu báo cáo và đối tượng áp dụng
a) Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ bưu chính theo biểu mẫu số 01 BC-ND: Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả Bưu điện tỉnh).
b) Báo cáo kết quả cung ứng các dịch vụ trên mạng bưu chính công cộng theo biểu mẫu số 02 BC-CI: Áp dụng cho Bưu điện tỉnh.
2. Kỳ báo cáo và thời hạn gửi báo cáo
a) Kỳ báo cáo:
- Báo cáo 6 tháng: Thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo;
- Báo cáo năm: Thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.
b) Thời hạn gửi báo cáo:
- Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 31 tháng 7 của năm báo cáo;
- Báo cáo năm: Trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo năm báo cáo.
3. Hình thức báo cáo
Báo cáo bằng văn bản (là bản có chữ ký, họ tên của thủ trưởng đơn vị báo cáo và đóng dấu phát hành theo quy định) và gửi file mềm theo địa chỉ bcvtkt@gmail.com.
Đơn vị xem phần hướng dẫn cách ghi biểu mẫu để báo cáo đúng nội dung của biểu mẫu và tải biểu mẫu báo cáo tại địa chỉ web site: stttt.kontum.gov.vn  Hướng dẫn nghiệp vụ  Bưu chính viễn thông  Biểu mẫu báo cáo bưu chính.
Văn bản báo cáo gửi về sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum, 112E Bà Triệu, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đơn vị liên hệ số điện thoại 0603 915460 để được giải đáp./.
 

tải về

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 01/03/2017 Lượt xem : 286
Quay Về

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết