Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
BÁO CHÍ XUẤT BẢN

Cung cấp số liệu đánh giá chất lượng,hiệu quả hoạt động đối với Đài TT-Truyền hình cấp huyện

 Mẫu Phòng VHTT

Mẫu UBND xã

Mẫu đài TTTH

UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 
 

 

 

Số:  45/STTTT-TTBCXB 

V/v cung cấp số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với Đài Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã.

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 
 

 

 

        Kon Tum, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

 

   

       Kính gửi:

                - Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thành phố;

      - Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố.

 

          Thực hiện Văn bản số 868/TTCS-TTTH ngày 26/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với Đài truyền thanh cấp xã và cơ sở truyền thanh-truyền hình cấp huyện.

          Để số liệu báo cáo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với Đài Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã, trong đó, 03 mẫu dành cho Đài TT-TH cấp huyện; 03 mẫu dành cho Phòng VH-TT cấp huyện; 03 mẫu dành cho UBND cấp xã, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

          - Đài Truyền thanh-Truyền hình, Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thành phố cung cấp số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với Đài Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã (có biểu mẫu đính kèm).

          - Đối với 03 mẫu dành cho UBND cấp xã, đề nghị Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã rà soát, thống kế tổng hợp theo biểu mẫu.

          Báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/01/2019, đồng thời gửi qua địa chỉ Email: nntrungbcxb@gmail.com để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.

          File mềm biểu mẫu báo cáo có đăng trên Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum. Đường link cụ thể để lấy bảng mẫu:

          http://stttt.kontum.gov.vn/HƯỚNG-DẪN-NGHIỆP-VỤ/Báo-chí-Xuất-bản.

Đề nghị  Đài Truyền thanh-Truyền hình, Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp./.

          Trân trọng !

 

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu VT, TTBCXB;

 

 

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 17/01/2019 Lượt xem : 1089
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết